Promotieonderzoek naar Flipped learning

tot

Flipped learning (FL) is uitgegroeid tot een populaire didactiek in alle onderwijsniveaus. FL houdt in dat leerlingen de leerstof voorbereiden vóór de les (bijvoorbeeld via video’s), en deze leerstof toepassen tíjdens de les. In zijn proefschrift behandelt David van Alten verschillende onderzoeksvragen omtrent FL. Zo wil hij weten wat de effecten van FL zijn op de leerresultaten en tevredenheid van leerlingen, en of dit effect beïnvloed wordt door bepaalde studiekenmerken. Ook wenst Van Alten te achterhalen wat de rol van zelfregulerend leren (ZRL) van middelbare scholieren is tijdens FL.

De Utrechtse promovendus vond op basis van een meta-analyse van 114 onderzoeken een positief effect van FL op leerresultaten. Van Alten: “We ontdekten dat het gelijk houden van fysieke lestijd, en het toevoegen van quizzen, een positief verschil maken voor het effect van FL. Op basis van 22 onderzoeken vonden we geen effect op de tevredenheid van leerlingen.”

Ook heeft Van Alten twee onderzoeken uitgevoerd onder tweedeklassers tijdens een zeven weken durende FL-lessenserie bij het vak geschiedenis. “We onderzochten de effecten van video-ingebedde ZRL-ondersteuning op ZRL-gedrag (zelf gerapporteerde en online getraceerde) en leerresultaten. Een van de belangrijkste bevindingen was dat studenten die ZRL-aanwijzingen en ZRL-instructie ontvingen significant beter presteerden op de eindtoets.”

Van Alten voerde een vierde onderzoek uit om ZRL-profielen te identificeren in het online ZRL-gedrag. “We vonden vijf significant verschillende ZRL-profielen: van lage videovoltooiing en geen ZRL-activiteit, tot volledige videovoltooiing en zeer hoge ZRL-activiteit. Leerlingen in het profiel met lage ZRL-activiteiten haalden significant slechtere leerresultaten dan leerlingen in de profielen met hogere ZRL-activiteiten.”

Van Alten concludeert dat FL, mits adequaat toegepast, positief kan bijdragen aan het leren van leerlingen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, en online (link)
Promovendus
David van Alten
Proefschrift
Flipped Learning in Secondary Education History Classrooms: What are the Effects and What is the Role of Self-Regulated Learning?
Promotor(es)
prof. dr. L. Kester
Co-promotor(es)
dr. J.J.H.M. Janssen
dr. C. Phielix