tot

Promotie: Traumasystemen – een veld in ontwikkeling

Zowel in Nederland als in andere westerse landen is de kans op overleving voor traumapatiënten toegenomen na invoering van het inclusieve traumasysteem.In het UMC Utrecht daalde de kans op sterfte voor traumapatiënten met 26 procent na de verdere ontwikkeling van het traumasysteem. De doodsoorzaken van traumapatiënten zijn ook veranderd na invoering van het traumasysteem. Door de jaren heen zien we een afname van de sterfgevallen door verbloeding en een toename van de sterfgevallen door neurotrauma.

Ook werd de pre-hospitale triage onderzocht. Het bleek dat bijna 90 procent van alle meervoudig gewonde traumapatiënten (ISS ≥16) in Midden-Nederland naar het Level I traumacentrum werden vervoerd. Opvallend is dat slechts 43 procent van de meervoudig gewonde patiënten volgens het triageprotocol ook naar een Level I centrum gebracht moest worden.

Vervolgens werden patiënten die rechtstreeks naar het Level I centrum werden gebracht, vergeleken met patiënten die naar een Level II of III ziekenhuis werden gebracht en daarna werden overgeplaatst naar het Level I ziekenhuis. Na correctie voor letselernst en leeftijd bleek de kans op overlijden voor de overgeplaatste groep patiënten hoger te liggen dan voor patiënten die rechtstreeks naar het Level I ziekenhuis werden gebracht.

Tevens werd er gekeken naar de incidentie van trauma en multitrauma bij ouderen (≥65 jaar). Deze incidentie is de laatste jaren fors toegenomen. Deze incidentie neemt sneller toe dan de vergrijzing van onze bevolking. Daarnaast hebben ouderen hebben vaker dan jongere traumapatiënten letsel van de thorax, wervelkolom en de benen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw
Promovendus
Koen Lansink
Proefschrift
Trauma Systems: An Era of Development
Promotor(es)
Prof. Dr. L.P.H. Leenen
Co-promotor(es)
Dr. K.J.P. van Wessem
Dr M.A.C. de Jongh
Entree
Gratis
Aanmelden

Niet nodig

Meer informatie
Het volledige proefschrift van Koen Lansink