Promotie: Tidal marsh dynamics in a changing climate. A study on the mechanisms of pioneer establishment and erosion

tot

Schorren vertonen vaak een cyclische dynamiek, met afwisselende fasen van expansie en laterale terugtrekking. Hoewel de vestiging van moeraszaailingen een primaire voorwaarde is voor de kolonisatie en uitbreiding van moerassen, is het vaak episodisch vanwege biofysische drempels. In dit onderzoek zijn de effecten van kritische factoren in schorvestigingsprocessen gekwantificeerd. Ten eerste, door moeraszaailingen bloot te stellen aan verschillende verstoringen in termen van sedimentatieregime en golfblootstelling, vond deze studie dat deze verstoringen de vestiging van zaailingen zowel direct als via biomorfologische aanpassingen beïnvloeden. Ten tweede bleek geulgerelateerd drainage-ontlasting de overleving van zaailingen te vergemakkelijken, vooral in de vroege fase van moerasvestiging in modderige systemen.

Aangezien de laterale terugtrekking van schorren vaak wordt veroorzaakt door kliferosie op de grens tussen wad en schor, onderzocht deze studie het ontstaan en in stand houden van klippen aan schorranden met verschillende moerassoorten. De soortspecifieke klonale groeikenmerken van vegetatie bleken te reageren op verschillende sedimenttypes en de klifvorming aan de randen van het moeras te beïnvloeden. Soortspecifieke klonale groeistrategieën in staplengte hebben belangrijke effecten op het initiëren van kliffen, laterale terugtrekking en dus landschapsdynamiek aan moerasranden.

Samenvattend biedt deze studie mechanistische inzichten in de primaire vestiging van schorren onder verschillende kritische factoren, evenals inzicht in de factoren die bijdragen aan klifvorming en het begin van laterale terugtrekking. De bevindingen van deze studie zijn leerzaam voor moerasherstel en natuurgebaseerde kustverdedigingsplannen in het licht van wereldwijde veranderingen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht & online (link)
Promovendus
Haobing Cao MSc
Proefschrift
Tidal marsh dynamics in a changing climate. A study on the mechanisms of pioneer establishment and erosion
Promotor(es)
prof. dr. T.J. Bouma
prof. dr. P.M.J. Herman
prof. dr. L. Zhang
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository