21 juni 2019 van 11:00 tot 11:45

Promotie: Terugdringen niet-CO2-broeikasgassen versterkt klimaatbeleid tijdelijk

Promovendus Mathijs Harmsen laat zien dat het terugdringen van andere broeikasgassen dan CO2 het bestaand klimaatbeleid kan versterken, met mogelijk extra klimaatvoordelen op de korte termijn. Het terugdringen biedt daarnaast aanzienlijke gezondheidsvoordelen.

Methaan, lachgas, gefluoreerde gassen en verschillende aerosolen veroorzaken evenals CO2 een broeikaseffect. Gezamenlijk omvatten ze iets meer dan een kwart van de totale broeikasgasemissie. Eerdere studies lieten al zien dat beleidsstrategieën die zich richten op alle broeikasgassen leiden tot lagere beleidskosten en de sterkste beperking van de opwarming.

Harmsen laat in zijn thesis zien dat er veel mogelijke maatregelen bestaan om niet-CO2 broeikasgassen te verminderen tegen relatief lage kosten. Een sterkere focus op niet-CO2 componenten met een korte levensduur kan bovendien leiden tot een sterk klimaatvoordeel op de korte termijn. Echter, bij het behalen van ambitieuze beleidsdoelen zoals de Parijsdoelen zijn deze voordelen tijdelijk aangezien deze stoffen halverwege de eeuw naar verwachting sowieso sterk worden gereduceerd.

Tijdige reductie van niet-CO2 emissies biedt wel blijvende gezondheidsvoordelen vanwege een verbeterde luchtkwaliteit. Het combineren van klimaatbeleid en luchtvervuilingsbeleid is daarbij het meest effectief, met naar schatting zo’n 11 miljoen vermeden doden wereldwijd tussen nu en 2030. Het verminderen van roetemissies is vanuit een gezondheidsoogpunt een zeer kosteneffectieve maatregel. Als onderdeel van een klimaatstrategie lijkt het minder geschikt, omdat het mogelijke klimaatvoordeel klein of zelfs negatief is.

Begindatum en -tijd
21 juni 2019 11:00
Einddatum en -tijd
21 juni 2019 11:45
Promovendus
Mathijs Harmsen
Proefschrift
Non-CO2 Greenhouse Gas Mitigation in the 21st Century
Promotor(es)
prof.dr. D.P. van Vuuren
Co-promotor(es)
dr. A. Hof