Promotie: Risk stratification and perioperative management of frail cardiovascular surgery patients

Promotie van Rosa Marie Smoor

tot

Het inschatten van het chirurgische risico bij oudere patiënten die een ingrijpende vaat- of hartchirurgie behoeven, is een uitdaging omdat deze populatie een verhoogd risico vertoont op bijkomende ernstige aandoeningen en frequent te kampen heeft met kwetsbaarheid. De definitie van kwetsbaarheid kent geen universele consensus, maar kwetsbare chirurgische patiënten kenmerken zich door verminderde reserves, wat hen kwetsbaar maakt voor negatieve postoperatieve uitkomsten als gevolg van verminderde tolerantie voor de stress van een operatie. Preoperatieve kwetsbaarheid blijkt tevens geassocieerd te zijn met een verminderde kwaliteit van leven na de operatie, evenals met beperkingen in functionaliteit en afhankelijkheid van zorgverlening. Het identificeren van kwetsbaarheid kan echter complex en tijdrovend zijn, aangezien er geen gestandaardiseerde methode voorhanden is.

Dit proefschrift onderzoekt nieuwe biomarkers van kwetsbaarheid met als primair doel de preoperatieve risicostratificatie voor oudere patiënten met een hoog risicoprofiel te verbeteren. Tevens evalueert dit proefschrift perioperatieve behandelingsstrategieën en hun verband met postoperatieve uitkomsten bij kwetsbare oudere individuen. Voorbeelden van gemeten biomarkers zijn “Advanced Glycation End products” (AGE's) in de huid, abdominale spiermassa en -dichtheid op CT-scan beelden, en het hemoglobinegehalte (Hb). Preoperatieve kwetsbaarheid wordt gekwantificeerd aan de hand van een uitgebreide kwetsbaarheidsbeoordeling. Naast het vaststellen van de associatie tussen nieuwe biomarkers, kwetsbaarheid en slechte postoperatieve uitkomsten, richt dit proefschrift zich tevens op besluitvormingsstrategieën bij patiënten die als zeer kwetsbaar worden beschouwd.
Deze hoogrisicopatiënten worden multidisciplinair besproken in een team bestaande uit een anesthesioloog, chirurg, cardioloog, geriater, fysiotherapeut, diëtist en apotheker vóór de operatie. Leden van dit team wegen factoren zoals het operatieve risico, mogelijkheden voor prehabilitatie, de wensen van de patiënten en alternatieve, minder invasieve behandelingen. Het uiteindelijke doel is om het aantal ernstige postoperatieve complicaties te reduceren en een aanvaardbare levenskwaliteit en mate van zelfstandigheid te behouden.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
R.M. Smoor
Proefschrift
Risk stratification and perioperative management of frail cardiovascular surgery patients
Promotor(es)
prof. dr. O.L. Cremer
Co-promotor(es)
dr. P.G. Noordzij
dr. H.P.A. van Dongen