1 mei 2017 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Personalized proteomic profiles enabled by advances in mass spectrometry-based proteomics

Begindatum en -tijd
1 mei 2017 12:45
Einddatum en -tijd
1 mei 2017 13:45
Promovendus
Mw. A. Cristóbal González de Durana
Proefschrift
Personalized proteomic profiles enabled by advances in mass spectrometry-based proteomics
Promotor(es)
prof.dr. A.J.R. Heck
Co-promotor(es)
dr. S. Mohammed