tot

Promotie: Ouders en klasgenoten hebben invloed op interetnische vriendschappen van hun kinderen

Scholen zijn steeds vaker etnisch divers en vergroten het aantal interetnische vriendschappen. Maar toch gaan jongeren relatief vaker om met klasgenoten met dezelfde etnische herkomst. Omdat een dergelijke sociale scheidingslijn tussen etnische groepen negatieve gevolgen kan hebben voor de integratie van allochtonen en autochtonen, heeft Sanne Smith in haar promotieonderzoek mogelijke oorzaken voor dit fenomeen bestudeerd. 

Smith gebruikte in haar onderzoek Engelse, Duitse, Nederlandse en Zweedse data over vriendschappen in de klas. In totaal beschikte ze over gegevens van zo’n 18.000 jongeren in ongeveer 900 klassen. De Utrechtse promovenda vond geen bewijs voor het idee dat een gebrek aan interetnische vriendschappen verklaard kan worden door culturele of socio-economische verschillen, omdat etnische groepen in schoolklassen relatief op elkaar lijken met betrekking tot deze karakteristieken. Ook etnische segregatie in buurten verklaart niet waarom jongeren binnen schoolklassen zoveel vrienden van hun eigen etnische groep hebben. 

In plaats daarvan kan een gebrek aan interetnische vriendschappen deels verklaard worden door de invloed van ouders. Jongeren hebben minder interetnische vrienden als hun ouders het belangrijk vinden om etnische tradities te behouden en zelf ook weinig interetnische vrienden hebben. Ook concludeert Smith dat allochtonen en autochtonen anders reageren op etnisch gemengde klassen. Allochtonen blijken vriendschappen te sluiten binnen dezelfde etnische groep zodra zij de mogelijkheid ertoe hebben. Autochtonen blijken daarentegen vooral vriendschappen binnen hun eigen groep aan te gaan als allochtonen een eenheid vormen (bijvoorbeeld, als alle allochtone klasgenoten eenzelfde achtergrond hebben of voornamelijk met elkaar vrienden zijn). 

Tot slot wijst Smith erop dat interetnische vriendschappen vaker eindigen dan intra-etnische vriendschappen door een lagere vriendschapskwaliteit, maar dat sociale steun van klasgenoten de stabiliteit van interetnische vriendschappen verhoogt.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promovendus
Sanne Smith
Proefschrift
Ethnic Segregation in Friendship Networks. Studies of its Determinants in English, German, Dutch, and Swedish School Classes
Promotor(es)
Frank van Tubergen
Ineke Maas