3 juli 2017 van 16:15 tot 17:15

Promotie Bing Yuan

Promotie: Modelleren van de dynamica van getijde(zand)banken op het continentale plat

Getijdezandbanken zijn grootschalige bodemvormen, met onderlinge afstanden van 5-10 km en hoogtes van 5–50 meter. Ze zijn te vinden op het continentale plat, in waterdieptes van 10–200 m. Gebaseerd op hun huidige gedrag zijn getijdezandbanken geclassificeerd als ‘actief ’ (overal zandtransport), ‘gedeeltelijk actief ’ (zandtransport op bepaalde plekken rondom de zandbank) en ‘inactief ’ (geen zandtransport). De zandbanken groeien, op een tijdschaal van honderden jaren, als gevolg van interactie tussen getij en topografie en ze worden mede gevormd door windgolven. Zowel veranderingen van zeeniveau als veranderingen in de sterkte en richting van getijstroom beïnvloeden de ontwikkeling van de zandbanken. Promovendus Bing Yuan onderzocht het langetermijngedrag van de zandbanken aan de hand van een niet-lineair morfodynamisch model.

Uit het onderzoek van Yuan bleek dat, in het geval van een ééndimensionale configuratie (de topografie varieert in één horizontale richting) en constant zeeniveau, het systeem een statisch evenwicht evenwicht bereikt. Bij een tweedimensionale configuratie daarentegen is het evenwicht dynamisch: de kammen van de zandbanken meanderen in de ruimte (wat ook wordt waargenomen) en deze meanders fluctueren periodiek in de tijd.

Quasi-actieve zandbanken

Als stijging in zeeniveau en daarmee samenhangende veranderingen in getijcondities worden meegenomen in het model, blijkt dat actieve zandbanken langzamer groeien en dat hun hoogtes in de tijd blijven toenemen. Op de beschouwde tijdschaal van tienduizend jaar ontstaan quasi-actieve zandbanken, met name als gevolg van een afnemende getijstroomamplitude, waardoor er op zeker moment geen zand meer kan worden opgewoeld. De banken worden inactief op een tijdschaal die omgekeerd evenredig is met de snelheid van zeespiegelstijging. 

Begindatum en -tijd
3 juli 2017 16:15
Einddatum en -tijd
3 juli 2017 17:15
Promovendus
B. Yuan
Proefschrift
Modeling the dynamics of offshore tidal sand ridges
Promotor(es)
prof.dr. H.E. de Swart