Promotie: Mind the Gaps! – Legislative means of Incentivizing a Circular Food System through Recovery of Non-Renewable Resources from Waste

tot

Veel wereldwijde milieuproblemen vinden hun oorsprong in de uitputting  van natuurlijke grondstoffen. Dit onderzoek bestudeert de uitputting  van grondstoffen en een gebrek aan circulariteit in de context van het agrarische voedselsysteem, identificeert beperkingen en tekortkomingen in wetgeving en beleid (van gemeentelijk tot EU-niveau) en welke juridische en politieke instrumenten er zijn om deze obstakels mogelijk te slechten.

Ondanks de beschikbaarheid van biotechnologische methoden in de EU voor het terugwinnen van voedingsstoffen en organisch materiaal uit afvalstromen, is de realiteit dat deze methoden nog niet volledig worden benut. Dit onderzoek identificeert de tekortkomingen in de wetgeving van twee EU-lidstaten (Nederland en Kroatië) en in EU-wetgeving zelf en analyseert hoe het circulaire beheer van waardevolle organische grondstoffen uit bio-afval (GFT) en rioolslib hierdoor wordt belemmerd. 

Gebaseerd op een interdisciplinaire, rechtsvergelijkende en empirische methodologie, begint het onderzoek met het in kaart brengen van de beperkingen en obstakels in wetgeving en beleid op EU-, nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau. De oorzaken voor deze beperkingen en obstakels worden eveneens geanalyseerd. Vervolgens worden wetgevings- en andere juridische en politieke instrumenten geïdentificeerd om deze obstakels te slechten.

De onderzoeksbevindingen op dit punt zijn dat: (1) er op de korte termijn behoefte is aan verwerkingscentra gericht op anaërobe vergisting en compostering; (2) er een betere balans nodig is qua doelen (en dan vooral een grotere gerichtheid op duurzaamheidsdoelen), meer focus en ook meer balans in de hoeveelheid wetgeving  (die zeer kan verschillen tussen de fases in de levenscyclus en ook van het type wetgeving); (3) een analyse van het verdeling van de (gewenste) verdeling van bevoegdheden  tussen de EU en de lidstaten met betrekking tot de verschillende fases in de levenscyclus van grondstoffen; (4) een beter evenwicht mogelijk is tussen tegenstrijdige publieke belangen.

Het onderzoek eindigt met aanbevelingen om meer  juridische duidelijkheid te creëren; de lasten voor traditionele en circulaire partijen beter af te wegen; meer aandacht te geven aan  tot nu toe verwaarloosde onderdelen binnen de levenscyclus van grondstoffen; en de behoefte aan zowel ‘softe’ sturingsinstrumenten als verplichte samenstellingsvereisten op EU-niveau.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht (en online via deze link)
Promovendus
M. Kajić
Proefschrift
Mind the Gaps! Legislative means of Incentivizing a Circular Food System through Recovery of Non-Renewable Resources from Waste
Promotor(es)
prof. mr. dr. A. van den Brink
prof. dr. C.W. Backes
Co-promotor(es)
dr. ir. M.H.A. van Eekert