17 september 2019 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Milieurisico’s beperken natuurontwikkeling in Zandmotor

Iris Pit onderzocht de samenstelling van het zand in de Zandmotor, en concludeert dat door milieurisico’s natuurontwikkeling wordt beperkt.

Kustgebieden herbergen de grootste steden van de wereld. Maar door zeespiegelstijging staat de kust onder druk. Daardoor hebben veel stranden te maken met erosie, waaronder de Nederlandse kust. Al sinds 1990 worden grootschalige maatregelen genomen om het Nederlandse binnenland te beschermen tegen overstromingen. Om onze kustlijn te behouden wordt zand neergelegd op en langs de kust. De verwachting is dat de frequentie en het volume van deze zandsuppleties toe gaat nemen. Om over te gaan naar een duurzamere manier van kustmanagement is in 2011 de Zandmotor aangelegd als pilot.

De Zandmotor is een groot kunstmatig schiereiland met een volume van 21 miljoen kubieke meter zand. Het heeft een levensduur van 20-30 jaar en zorgt naast bescherming van de Nederlandse kust ook voor recreatie en natuurontwikkeling.

Pit onderzocht het suppletiezand en bepaalde de beschikbaarheid van voedingsstoffen en verontreinigingen op ecosystemen en mensen. Ze vond drie risicofactoren die invloed hebben op het leven in zandbodem. Ten eerste concludeerde ze dat door veranderingen van de condities van het zand van anoxisch (geen zuurstof aanwezig) naar oxisch (wel zuurstof aanwezig) sporenelementen oplosten in het water tussen de zandkorrels. Ten tweede zitten er veel ijzeroerfragmenten in het zand waar veel arseen in zit, en tot slot vond ze dat organismen worden blootgesteld aan arseen op plekken waar fijn sediment wordt afgezet. Door deze milieurisico’s wordt de natuurontwikkeling beperkt en daardoor niet alle doelen gehaald. Pit concludeert dan ook dat de noodzaak om milieugeochemische processen mee te nemen bij het verduurzamen van kustverdedigingstechnieken cruciaal is.

Begindatum en -tijd
17 september 2019 16:15
Einddatum en -tijd
17 september 2019 17:15
Promovendus
Iris Pit
Proefschrift
The shifting sands of the Sand Engine
Promotor(es)
prof. dr. J. Griffioenprof. dr. M.J. Wassenprof. dr. S.C. Dekker