24 januari 2020 van 16:15 tot 17:15

Promotie Jannie Pranger: Music/ology: A Baradian Account

© iStockphoto.com/tonivaver

Op 24 januari verdedigt Jannie Pranger MA (Muziekwetenschap) haar proefschrift Music/ology: A Baradian Account in het Academiegebouw. 

Muziek is een uitvoeringskunst en bestaat in en door de uitvoering. Muziek is daarmee geen ding maar een dynamiek van gebeurtenissen die met elkaar verbonden zijn. 
De centrale vraag in dit onderzoek is hoe wij, musicologen, zo’n samenstel van gebeurtenissen in voortdurende wording kunnen bestuderen. 

De dynamische wording van de wereld

Om een mogelijke oplossing voor dit probleem te zoeken wordt de theorie van Karen Barad aangehaald. Barad gaat uit van de inherente verbondenheid van materie en betekenis waar alles onlosmakelijk deel is van de dynamische wording van de wereld. Haar idee is dat alles in en door gebeurtenissen ontstaat die zij intra-acties noemt—een permanent dynamisch relateren waardoor en waarbinnen alle zijnsvormen, met inbegrip van “ons,” ontstaan met al hun specifieke eigenschappen. Een agentieve werkelijkheid impliceert een radicale epistemologische en ontologische verschuiving naar een non-dualistische en performatieve benadering. Dit laat een niet-reductieve studie van de muziekuitvoering toe die de representationalistische twee-wereldenlogica ondermijnt. Daarbij noodzaakt deze benadering een grondige verandering van ingesleten wetenschappelijke ideeën over objectiviteit, subjectiviteit en causaliteit. 

Muzikaliteit 

Als zodanig houdt muzikaliteit geen norm in voor het beoordelen van waarden, noch impliceert muzikaliteit een moraliteit als voorschrift voor “goede” en “juiste” muziek. Barad nodigt dus uit om de muziekuitvoering niet te bestuderen in termen van voorgegeven vaste elementen en structuren maar om de verstrengeling van intra-acties en de daaruit ontstane specifieke muziek en kennis te bestuderen.

Materie-betekenisrelaties

Deze performatieve, intra-actieve onderzoekspraktijk demonstreert music/ologie-aan-het-werk, die ons uitnodigt om, in plaats van het uitpluizen van dualismen, de dynamiek te bestuderen van materie-betekenisrelaties waaruit specifieke muziek en kennis ontstaan en te bestuderen hoe muziek en kennis generatief zijn voor nieuwe materie-betekenisrelaties.

Begindatum en -tijd
24 januari 2020 16:15
Einddatum en -tijd
24 januari 2020 17:15
Promovendus
Mw. J. Pranger
Proefschrift
Music/ology: A Baradian Account
Promotor(es)
Prof. dr. K. KuegleProf. dr. I. Van der Tuin