tot

Promotie: Inzicht in het verband tussen reële en financiële markten van cruciaal belang voor het Eurozone beleid

Op vrijdag 9 april om 12.45 uur zal Katharina Weddige-Haaf haar proefschrift Real and Financial Asymmetries in the Euro Area online verdedigen.

De goede werking van een muntunie veronderstelt een voldoende mate van gelijkenis tussen de deelnemende economieën of een alternatief mechanisme om een eventueel gebrek aan gelijkenis te compenseren. De meest recente economische en financiële crisis, de Europese schuldencrisis en, recentelijk, de covid-19-pandemie hebben de kwetsbaarheden van de eurozone (EZ) in dit opzicht aan het licht gebracht. Om de verschillende schokken met succes op te vangen, is het van cruciaal belang te begrijpen hoe de reële en financiële markten op elkaar inwerken en wat de verschillen zijn tussen de economieën van de eurozone. In haar proefschrift draagt Katharina Weddige-Haaf bij aan het inzicht daarin.
 

 • Ten eerste bestudeerde zij aan de hand van landenspecifieke conjunctuurcycli en financiële cycli de overeenkomsten tussen landen, en onderzocht zij in hoeverre reële en financiële markten elkaar beïnvloeden op het niveau van het land en de eurozone. De binnenlandse cycli blijken niet alleen door elkaar te worden beïnvloed, maar ook de toestand van de Europese economie en de financiële markten beïnvloeden de binnenlandse cycli. Er zijn dus verschillende transmissiekanalen van invloed op de binnenlandse economie.

   
 • Ten tweede onderzocht Weddige-Haaf hoe symmetrische schokken in het Bruto Binnenlands Product (BBP), de wisselkoers en de rentevoet de handelsbalansen en het concurrentievermogen van de landen van de eurozone beïnvloeden. Binnen de eurozone moet het tekort van een land worden gecompenseerd door een overschot in een ander of andere landen. 
  Hoe reageren de handelsbalansen op een schok in de economie die aanvankelijk hetzelfde effect heeft op alle landen van de eurozone? Voor de handel tussen de EZ-landen moeten er, tenzij er niets verandert, in beide richtingen (tekort en overschot) verschuivingen in de handelsbalansen optreden. Maar reageren de handelsbalansen voor de handel met niet-EZ-landen, allemaal op dezelfde manier?
  Uit de analyse van Weddige-Haaf blijkt dat de handelsbalansen van landen verschillend worden beïnvloed door de symmetrische schokken en dat de reactie niet samenhangt met de aanvankelijke stand van de handelsbalans van een land. De inkomensschokken zijn belangrijke drijvende krachten achter de handelsbalansen. Veranderingen in de wisselkoers en het monetair beleid (rentewijzigingen) beïnvloeden de handelsbalansen slechts tijdelijk.

   
 • Ten derde heeft de promovendus onderzocht of migratie en de herverdeling van belastingen de inkomensconvergentie in Duitsland hebben bevorderd. Duitsland kan worden gezien als een monetaire unie met fiscale herverdeling. Het voorbeeld van Duitsland toont aan dat inkomensconvergentie binnen een muntunie een langdurig proces zal zijn, zelfs als er sprake is van migratie en fiscale overdrachtsregelingen. Dit suggereert dat inkomensverschillen in de eurozone tussen de landen van de EZ op langere termijn waarschijnlijk zullen blijven bestaan.

Asymmetrieën in de reële en financiële markten van de eurozone blijven bestaan en er zijn overloopeffecten tussen deze markten. Verschillen in economische structuren en instellingen tussen landen leiden tot asymmetrische reacties van hun handelsbalansen en concurrentievermogen op symmetrische schokken, zo concludeert Weddige-Haaf. Inzicht in het verband tussen de reële en de financiële markten is derhalve van cruciaal belang voor de beleidsvorming op het gebied van de Economische en Monetaire Unie.

Katharina Weddige-Haaf is als promovenda verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.).

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online (link)
Promovendus
K. Weddige-Haaf
Proefschrift
Real and Financial Asymmetries in the Euro Area
Promotor(es)
Prof. dr. C.J.M. Kool
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository