Promotie: Integrating global sustainability governance: How the Sustainable Development Goals impact institutional and policy integration at the global level

tot

Kunnen doelen de wereld veranderen? In september 2015 werden bij de Verenigde Naties (VN) unaniem de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDGs) geadopteerd. Met deze ambitieuze doelen beloofden wereld leiders om "honger te beëindigen", "gender gelijkheid te halen", "leven op land te beschermen", en daarmee "de wereld te transformeren" in 2030. Een belangrijk punt wat de SDGs benadrukken is de noodzaak voor meer samenwerking, het afbreken van 'silos' in mondiaal bestuur, en om de SDGs op een gebalanceerde en geïntegreerde manier te bereiken. Al jaren is een soortgelijke oproep tot meer institutionele en beleidsintegratie in mondiaal bestuur gedaan, maar beide blijven grote uitdagingen. De SDGs hebben, als meest centrale en meest ambitieuze wereldwijde agenda tot nu toe, een hernieuwde impuls gegeven aan deze oproep. Empirisch weten we echter vrij weinig over wereldwijde doelen. Kunnen zulke niet-bindende, hoog ambitieuze doelen wereldwijd bestuur beïnvloeden? 

In deze thesis onderzoekt Bogers de sturende effecten van de SDGs op internationale organisaties. Specifiek onderzoekt zij of - sinds de komst van de SDGs - institutionele integratie tussen en beleidsintegratie in internationale organisaties is toegenomen. Bogers gebruikt zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden. Primair bouwt zij op een grote dataset van ge'scrapede' websites van 276 internationale organisaties, en analyseert zij de inhoud van en hyperlinks tussen deze websites. Als aanvulling op deze data voert zij ook een discours analyse uit en een analyse van Twitter data. 

Haar bevindingen kunnen opgesomd worden in vier hoofdpunten.

Ten eerste, hoewel veel internationale organisaties de SDGs op hun websites noemen, zijn de SDGS nog geen wereldwijd referentiekader. Veel internationale organisaties gebruiken de SDGs, en dit gebruik neemt toe over tijd. Toch worden de SDGs vooral gebruikt door grotere organisaties en VN entiteiten, terwijl veel kleinere en regionale organisaties de SDGs niet of nauwelijks gebruiken.

Ten tweede, beleidsintegratie neemt toe, maar integratie tussen milieu onderwerpen en socio-economische onderwerpen blijft achter. Zoals genoemd is de roep om meer beleidsintegratie al herhaaldelijk gedaan, en inderdaad observeert Bogers een toename. Dit is echter vooral het geval voor integratie van socio-economische onderwerpen (armoede beëindigen, goed werk, innovatie en infrastructuur) met elkaar, maar in veel mindere mate met milieu onderwerpen. Bogers observeert wel een toename van integratie tussen milieu onderwerpen onderling (klimaatactie, schoon water, leven op land, leven onder water).

Ten derde, hoewel beleidsintegratie toeneemt, lijken de SDGs geen invloed daarop te hebben gehad. De internationale organisaties die de SDGs meer gebruiken, laten geen hogere beleidsintegratie zien. Het is eerder andersom: de internationale organisaties die al hoge mate van beleidsintegratie lieten zien, gebruiken vervolgens ook de SDGs meer. Dus de SDGs worden wel gebruikt om beleidsintegratie te framen, maar verhogen het niet.

Ten vierde, de SDGs faciliteren institutionele integratie binnen beleidsdomeinen. Dit betekent ook dat institutionele integratie tussen beleidsdomeinen afgenomen is. Dus, in tegenstelling tot de politieke verwachtingen van de SDGs dat ze "silos af zouden breken", zijn silos rondom de 17 beleidsdomeinen van de SDGs en rondom de economische, sociale en milieu dimensie juist toegenomen.

In zijn totaliteit laten de resultaten zien dat de SDGs enigszins succesvol zijn als een 'gedeelde taal'. Ze worden immers gebruikt door het meerendeel van de internationale organisaties, en ook steeds vaker. Het gebruik van de SDGs heeft alleen niet geleid tot een toename in institutionele en beleidsintegratie waar de SDGs toe opriepen. De SDGs hebben weinig of geen impact gehad op beleidsintegratie, en hebben institutionele integratie anders beïnvloed dan politiek verwacht.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promovendus
Maya J. Bogers
Proefschrift
Integrating global sustainability governance: How the Sustainable Development Goals impact institutional and policy integration at the global level
Promotor(es)
prof. dr. F.H.B. Biermann
Co-promotor(es)
dr. R. Kim
dr. A. Kalfagianni
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository