31 augustus 2018 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Institutionele benaderingen van grootschalige acties in China na de hervorming

Op 31 augustus 2018 verdedigt Cong-rui Qiao haar proefschrift Institutional Resolutions of Mass Actions in Post-reform China.

Korte samenvatting

In deze studie wordt een interdisciplinair kader gepresenteerd, dat een meer contextuele verklaring zou kunnen geven voor institutionele benaderingen van grootschalige acties in China na de hervorming (van ca. 1980 tot 2015).

Een analyse wordt gemaakt van de factoren die betrekking hebben op de institutionele geloofwaardigheid van het hedendaagse managen en het afhandelen van grootschalige acties. Geplaatst in een context, waarin diverse -vaak tegenstrijdige- regels en mechanismes voor klachtenmanagement naast elkaar bestaan, beweegt de studie zich niet alleen op een abstract en theoretisch niveau, maar biedt ook concreet bewijs ter staving van het gepresenteerde analytische kader.

In de studie wordt gekeken naar diverse dimensies van de institutionele formatie en transitie, om te analyseren waarom grootschalige acties op bepaalde wijzen worden benaderd, en om vast te stellen welke beperkingen er kleven aan deze benaderingen. Een deel van de studie betreft onderzoek naar de grote uitdagingen waarvoor klachtenbehandelingsinstanties staan, en een schets van de institutionele reacties hierop. In het andere deel wordt gekeken hoe het functioneren van deze instanties in de discursieve sfeer wordt waargenomen. Gezien het belang van structurele hervormingen in het openbaar bestuur, het arbeidsstelsel en het management op het platteland in China na de hervorming, ligt de focus op drie zaken: collectieve petities, acties van werknemers en demonstraties op het platteland.

De conclusie is dat in de administratieve, rechterlijke en politieke instellingen een op het recht gebaseerd paradigma tot ontwikkeling komt, dat een centrale overweging vormt voor toekomstig beleid en onderzoek inzake geloofwaardige benaderingen van grootschalige acties.

Begindatum en -tijd
31 augustus 2018 12:45
Einddatum en -tijd
31 augustus 2018 13:45
Promovendus
Cong-rui Qiao
Proefschrift
Institutionele benaderingen van grootschalige acties in China na de hervorming
Promotor(es)
Prof. dr. T. Zwart
Co-promotor(es)
Prof. dr. P. J. van den Hoven
Entree
Vrij toegankelijk