Promotie: Inside European Judicial Networks – A qualitative study of judges’ cross-border interactions and the role of networks from a judicial culture perspective

tot

Deze dissertatie onderzoekt de mogelijke bijdrage van de interactie tussen rechters op Europees niveau aan een ‘Europese rechterlijke cultuur’. In het bijzonder wordt gekeken naar Europese rechterlijke netwerken als 'plaatsen van interactie' die daaraan zouden kunnen bijdragen. Het doel is om beter te begrijpen hoe dergelijke transnationale organen de groei van een community mogelijk kunnen maken en verbindingen en gedeelde waarden tussen rechters kunnen bevorderen – zoals de ‘Thousand Robes March’ in Polen laat zien. In het licht van de huidige druk op rechtsstaten en de rechterlijke onafhankelijkheid in Europa kunnen netwerken een rol spelen bij het verbinden van rechters en het verankeren van rechtsstatelijke waarden.

Dit onderzoek gaat verder dan een normatieve kijk op wat een ‘Europese rechterlijke cultuur’ zou moeten zijn, en gaat na hoe transnationale netwerken in de praktijk aan dit doel kunnen bijdragen. Het biedt een genuanceerde, empirisch-juridische en theoretische beschouwing van één manier waarop een dergelijke transnationale cultuur zich zou kunnen ontwikkelen. Deze nuance en diepgang worden vooral bereikt doordat de onderzoeker zelf heeft geparticipeerd in de netwerken tijdens een groot aantal veldwerkdagen en daaropvolgende diepte-interviews.

Het onderzoek gaat dieper in op grensoverschrijdende interacties tussen rechters om een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheid van verbindingen en gedeelde waarden, die de afgelopen jaren zichtbaar naar voren zijn gekomen door ontwikkelingen zoals de ‘Thousand Robes March’ in Polen. Te midden van de huidige realiteit van druk op rechtsstaten in Europa verkent dit onderzoek transnationale relaties en grensoverschrijdende inspanningen die een rol kunnen spelen bij het verbinden van rechters en het verankeren van rechtsstatelijke waarden. Deze relaties versterken een opkomende transnationale stem van de rechterlijke gemeenschap tegen bedreigingen van de rechterlijke onafhankelijkheid.

Aan de hand van empirische inzichten, presenteert dit proefschrift een transnationale karakterisering van de Europese rechterlijke netwerken. Er worden twee centrale uitspraken gedaan. Ten eerste: hoewel verschillende netwerken verschillende manieren van werken kennen (hier aangeduid als ‘network praxes’), vertonen zij overeenkomsten in hun transnationale karakter. Een dergelijke karakterisering onthult de manieren waarop transnationale netwerken kunnen verschillen van hun nationale tegenhangers bij het vergemakkelijken van uitwisselingen tussen rechters en benadrukt de bijzonderheden van grensoverstijgende uitwisselingen die in de onderzochte netwerken zijn aangetroffen. Ten tweede: verschillende netwerken hebben verschillende rollen in de wijze waarop zij kunnen bijdragen aan een betere afstemming of banden tussen rechters of zelfs aan een Europese rechterlijke cultuur.

Een viertal geïdentificeerde ‘rollen’– die van Information Collectors, Facilitators, Translators en Allies – toont het vermogen van netwerken om de rechterlijke gemeenschap te beïnvloeden, hetzij intern door uitwisseling en samenwerking, hetzij extern door een breder bereik. Daarnaast wordt een typografie gepresenteerd van het engagement van de individuele rechter in netwerken, waarbij de archetypes van Contributor (bijdrager), Receiver (ontvanger), Diffuser (verspreider) en Disruptor (verstoorder) naar voren komen.

De wetenschappelijke bijdrage van dit werk is tweeledig: het voegt empirische diepte toe aan wat bekend is over rechterlijke netwerkactiviteiten, en het ontwikkelt de theoretische conceptualisering van transnationale rechterlijke netwerken in hun vermogen om verbindingen tussen rechterlijke instellingen te bevorderen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht (en online via deze link)
Promovendus
E.E. Jackson
Proefschrift
Inside European Judicial Networks. A qualitative study of judges’ cross-border interactions and the role of networks from a judicial culture perspective
Promotor(es)
prof. mr. dr. E. Mak
Co-promotor(es)
dr. mr. M.A. Simon Thomas