Promotie: Hydrodynamics and suspended sediment dynamics in estuarine channel networks: an idealised modelling approach

Promotie van J. Wang MSc

tot

Veel delta's bestaan uit meerdere kanalen. In deze kanalen vindt een wisselwerking plaats tussen getijdenstroming en rivierstroming. Sedimenten op de bodem worden meegenomen door de stroming en herverdeeld over het netwerk van kanalen. De kennis over waterbeweging en sedimenttransport in deze kanaalnetwerken is belangrijk voor zowel ecologie als economie. Ze zijn echter gevoelig voor veranderingen die worden veroorzaakt door mens en natuur. Dit proefschrift bestudeert de gevolgen van veranderde omstandigheden op waterbeweging en gesuspendeerde sedimentdynamiek in kustkanaalnetwerken.

Eerst werd geanalyseerd en uitgelegd wat de afhankelijkheidsrelatie is tussen waterpeil, stroming en rivierwatertransport enerzijds en de veranderingen in getijden, rivierafvoeren, lokale geometrische veranderingen en zeespiegelstijging anderzijds in het Chinese Yangtze-estuarium. Dit werd bereikt met de ontwikkeling van een geïdealiseerd procesmodel voor de verticale structuur van de stroming.

Ten tweede bestudeerden we hoe het netto watertransport is verdeeld over de kanalen en hoe deze verdeling reageert op bovengenoemde veranderingen. Hierbij lieten we de invloed zien van het zoutgehalte van het water op de verdeling van het netto watertransport. 

Ten derde bestudeerden we de dynamiek van gesuspendeerd sediment in een vereenvoudigd ‘three-channel network’. We richtten ons in het bijzonder op de gevolgen van het baggeren van kanalen en het bouwen van dammen en trainingsmuren op lokaal geconcentreerd sediment in verschillende kanalen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29
Promovendus
J. Wang MSc
Proefschrift
Hydrodynamics and suspended sediment dynamics in estuarine channel networks: an idealised modelling approach
Promotor(es)
prof. dr. H.E. De Swart
Co-promotor(es)
dr. Y. Dijkstra
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository