Promotie: Het recht op privacy in de arbeidsrelatie in Suriname

tot
Academiegebouw

Maitrie Chotoe, verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, verdedigt haar proefschrift aan de Universiteit Utrecht op 18 december. Het is getiteld: Het recht op privacy in de arbeidsrelatie in Suriname.

Dit onderzoek laat zien dat er lacunes zijn in de privacybescherming van werknemers in Suriname. Maitrie Chotoe heeft dit aangetoond op basis van een toetsingskader, dat door haar is ontwikkeld, op basis van internationale normen.
Inmiddels heeft de Surinaamse regering een aantal wetsontwerpen gepubliceerd die zeer van belang zijn voor privacybescherming. Deze wetsontwerpen kunnen, als ze aangenomen worden, beperkingen stellen aan sommige van de praktijken, zoals de thans willekeurige en buitenproportionele medische onderzoeken door de werkgevers en de slordige omgang met persoonsgegevens. De vraag is echter of met wetgeving alleen de privacyproblematiek voldoende aangepakt kan worden.

Samenvatting

In deze studie is aandacht besteed aan de waarborging van het recht op privacy van de werknemer in de privaatrechtelijke arbeidsverhouding. Ten eerste volgt een overzicht van het juridisch kader met betrekking tot het recht op privacy, waaronder de nationale wetgeving en internationale verdragen. Ook is ingegaan op de doorwerking van de verdragsgrondrechten binnen het Surinaams recht. In dit kader wordt de horizontale werking van het recht op privacy m.n. tussen de werkgever en de werknemer in Suriname behandeld. Daarnaast zijn de normen voor beperking van het recht op privacy voortvloeiende uit de nationale- en internationale regelgeving in beeld gebracht. De toetsingscriteria voortvloeiende uit het IVBPR, het AVRM, het EVRM, de Grondwet en jurisprudentie daarover zijn nader uitgewerkt.

Het onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de kennis van en het denken over het recht op privacy in de arbeidsverhouding in Suriname, aan de rechtsontwikkeling en aan het momenteel in behandeling zijnde conceptwetsvoorstel Bescherming Privacy en Persoonsgegevens.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 in Utrecht & online (link)
Promovendus
Maitrie Chotoe
Proefschrift
Het recht op privacy in de arbeidsrelatie in Suriname
Promotor(es)
prof. mr. F.J.L. Pennings
Meer informatie
Full text via