Promotie: Het energie-efficiëntie-eerstbeginsel in het Europese energie- en klimaatbeleid.

tot

Het energie-efficiëntie-eerstbeginsel is een belangrijk onderdeel geworden van de strategie van de Europese Unie (EU) om over te stappen op een energiesysteem met netto nul uitstoot. Dit beginsel bepleit het prioriteren van oplossingen voor energie-efficiëntie, zoals het renoveren van gebouwen, wanneer deze minder kosten of grotere maatschappelijke voordelen bieden dan traditionele energie-infrastructuur, zoals energiecentrales.

Ondanks de opname ervan in de EU-Governanceverordening en de herschikte richtlijn inzake energie-efficiëntie, stuit de implementatie van het energie-efficiëntie-eerstbeginsel in de lidstaten op zowel conceptuele als praktische uitdagingen.

Dit onderzoek levert drie belangrijke bijdragen: Ten eerste biedt het een grondig onderzoek naar de theoretische fundamenten van het energie-efficiëntie-eerstbeginsel door middel van een combinatie van literatuurstudie en conceptuele analyse, waarbij het wordt geïntegreerd in de bredere onderzoeksliteratuur en de implicaties voor het EU-beleid worden verduidelijkt. Ten tweede analyseert het de kwantitatieve effecten van het beginsel met behulp van modelgebaseerde analyses en kosten-batenanalyses, waarbij de balans tussen energiebesparing in de bouwsector en de bijbehorende energievoorzieningsbehoeften voor elektriciteit, warmte en waterstof in de netto-nultransitie van de EU wordt onderzocht. Ten slotte biedt het onderzoek, op basis van een literatuurstudie van economische theorie en semi-gestructureerde interviews, beleidsbegeleiding door potentiële beleidsinstrumenten te categoriseren en een beslissingsboomkader te presenteren om energieplanning te vergemakkelijken.

Samengevat benadrukt dit onderzoek de cruciale rol van het energie-efficiëntie-eerstbeginsel in het bewegen van de EU naar netto nul uitstoot door conceptuele duidelijkheid, empirisch bewijs en actiegerichte beleidsbegeleiding te bieden.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
T.M. Mandel
Proefschrift
Het energie-efficiëntie-eerstbeginsel in het Europese energie- en klimaatbeleid. Het overbruggen van de kloof tussen conceptuele grondslagen en praktische beleidsuitvoering
Promotor(es)
Prof. dr. E. Worrell
Prof. dr. W.A. Eichhammer
Co-promotor(es)
dr. H. Brugger