16 mei 2018 van 12:45 tot 14:00

Promotie Fenna Swart over taalgeoriënteerde professionele ontwikkeling

© iStockphoto.com

Binnen het onderwijs is behoefte aan nieuwe didactische aanpakken waarin, naast de aandacht voor instructie en kennisoverdracht,  de taal steeds meer centraal komt te staan. Fenna Swart ontwikkelde een kader voor taalgeoriënteerde professionele ontwikkeling voor de vakinhoudelijke onderwijspraktijk. Op 16 mei verdedigt ze haar proefschrift in het Academigebouw.

Taal in leren en lesgeven

Een essentieel onderdeel voor een taalgeoriënteerde didactische aanpak is de taal in leren en lesgeven van alle vakinhoudelijke lerarenopleiders. Hiervoor is het nodig een goed begrip te ontwikkelen van de gewenste omslag die lerarenopleiders dienen te maken in (leer)opvattingen en werkwijze om tegelijkertijd taalbewust en vakontwikkelend te kunnen werken.

Profiteren van didactisch potentieel

Om ten volle te profiteren van het didactisch potentieel, en daarmee de praktische taalkennis van lerarenopleiders te verbinden aan hun vakdidactische inhoudskennis, kan het ‘kader voor taalgeoriënteerde professionele ontwikkeling’ geïmplementeerd worden in de vakinhoudelijke onderwijspraktijk van lerarenopleiders.

Vijf aandachtsgebieden

Hierbij kunnen de vijf aandachtsgebieden: 'taalbewustzijn', 'actief luisteren', 'organiseren van interactie', 'taalondersteuning' en 'verbeteren van taal in leren en lesgeven' als referentie en uitgangspunt genomen worden voor evaluatiedoeleinden van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders.

Gepersonaliseerd lesgeven

Daarnaast kunnen lerarenopleidingen het kader inzetten in de context van huidige trends in de lerarenopleiding gericht op vormen van gepersonaliseerd lesgeven. Deze ontwikkeling vereist grote aanpassingen in de rollen die leraren vervullen. Zo wordt er bijvoorbeeld van hen verwacht dat zij hun rollen die gericht zijn op instructie en kennisoverdracht, aanvullen met adviserende en faciliterende functies en combineren met gepersonaliseerde manieren van lesgeven.

In dit ontwikkelingsproces kan het kader een praktijk- en taalgerichte structuur bieden op basis waarvan ervaren lerarenopleiders hun taalgeoriënteerde didactiek kunnen ontwikkelen en verbeteren binnen alle curricula van de lerarenopleiding.

Begindatum en -tijd
16 mei 2018 12:45
Einddatum en -tijd
16 mei 2018 14:00
Promovendus
Fenna Swart
Proefschrift
Teacher educators' perceptions of language in learning and teaching
Promotor(es)
Prof. dr. Rick de Graaffdr. Jeroen Onstenkdr. Dubravka Knežić