13 maart 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Extraterritoriale havenstaatmaatregelen: de basis en grenzen van de unilaterale havenstaatjurisdictie ter bestrijding van extraterritoriale illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij

Academiegebouw in de lente met mensen erbij en een bloembak

Arron Honnibal promoveert op 13 maart 2019 aan de Universiteit Utrecht met een proefschrift, getiteld: Extraterritorial Port State Measures: The basis and limits of unilateral port state jurisdiction to combat illegal, unreported and unregulated fishing.

Duurzame visserij is alleen mogelijk als de illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) wordt uitgebannen. In het eerste wettelijk bindende mondiale verdrag ter bestrijding van IOO-visserij, de Overeenkomst inzake Havenstaatmaatregelen (PSMA of Port State Measures Agreement), staat de toepassing van havenstaatmaatregelen centraal. Naast artikel 218 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (UNCLOS) is havenstaatjurisdictie (HSJ) de meest gehanteerde vorm van jurisdictie met betrekking tot buitenlandse vaartuigen in of op weg naar een haven. De vraag die in dit proefschrift wordt gesteld is: 
Waarin hebben internationale rechtsgrondslagen en het recht van de zee een beperkende werking voor havenstaatmaatregelen, gezien de invloed van de havenstatenpraktijk aangaande IOO-visserij door buitenlandse vaartuigen buiten de maritieme zones van de kuststaat waar de haven gelegen is? 

Belangrijkste conclusies

De kern van de onzekerheid binnen het internationale recht is dat de praktijk van staten met havenstaatjurisdictie (PSJ) een onderscheid in jurisdictie aantoont dat niet kan worden verklaard of gerechtvaardigd door de toepassing van de gronden voor normatieve en handhavingsstaatjurisdictie. Havenstaatmaatregelen (PSM's) wijken zowel in de verjarings- als in de handhavingsstaatsrechtspraak af van de facultatieve gronden. PSJ moet opnieuw worden gesystematiseerd, waarbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen rechtsmacht op basis van domaine réservé-jurisdictie (het ontzeggen van havenrechten voor toegang tot of gebruik van havens) en rechtsmacht van de staat (het opleggen van havenstaatdelicten of het opleggen van zwaardere handhavingsmaatregelen). Voor havenstaatdelicten toont dit manuscript aan dat de opkomende trends van 'territoriale uitbreiding' ook hier van toepassing zijn. Het territoriale element van het gedrag in de haven wordt beschouwd als het delict voor de kwestie van de rechtsmacht, maar gedefinieerd extraterritoriaal gedrag blijft een essentieel onderliggend element dat het territoriale delict in gang zet.

Begindatum en -tijd
13 maart 2019 12:45
Einddatum en -tijd
13 maart 2019 13:45
Promotor(es)
prof. dr. C.M.J. Ryngaert, prof. dr. S. Trevisanut
Co-promotor(es)
dr. mr. ing. E.J. Molenaar
Entree
Gratis toegankelijk