15 juni 2018 van 10:30 tot 12:00

Promotie: Europees aanbestedingsrecht en zelforganisatie: een nexus met spanningen en oplossingen

Op vrijdag 15 juni 2018 om 10.30 uur verdedigt Mr. Willem Janssen (departement rechtsgeleerdheid) zijn dissertatie getiteld: Europees aanbestedingsrecht en zelforganisatie: een nexus met spanningen en oplossingen.

Het doorgronden van de nexus

De nexus tussen het Europees aanbestedingsrecht en zelforganisatie van overheden in de Europese Unie wordt vaak als onduidelijk bestempeld en wordt daardoor niet goed begrepen. Overheden en marktpartijen worstelen daarmee in de praktijk. Zo wordt veelal beargumenteerd dat er niet voldoende of juist te veel juridische ruimte binnen het aanbestedingsrecht aan overheden wordt gegeven om zichzelf te kunnen organiseren en taken uit te oefenen voor hun eigen organisatie en burgers. 
Dit onderzoek beantwoordt de vraag hoe de juridische spanningen die ontstaan in de nexus tussen zelforganisatie van de Europese lidstaten en hun overheden, en de effectiviteit van het Europees aanbestedingsrecht kunnen worden opgelost. In de analyse van zijn proefschrift doorgrondt Janssen deze relatie en probeert daardoor meer duidelijkheid te verschaffen. 

Het oplossen van spanningen in de nexus    

Het onderzoek beargumenteert dat er binnen de Europese context een recht op zelforganisatie bestaat. Als contractuele verhoudingen binnen de reikwijdte van het Europees aanbestedingsrecht vallen, dan zal het recht op zelforganisatie moeten worden afgewogen met de effectiviteit van dit rechtsgebied dat een Europese interne markt voor overheidsopdrachten probeert te creëren. 

Deze noodzakelijke balans wordt in zijn proefschrift gedetailleerd besproken in het kader van de belangrijkste aspecten van zelforganisatie, namelijk de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de ‘make-or-buy’ beslissing, zelfvoorziening en samenwerking tussen overheden, zoals geïnstitutionaliseerde samenwerking, niet-geïnstitutionaliseerde samenwerking alsook samenwerking op basis van exclusieve rechten. Daartoe wordt gebruik gemaakt van kwalitatief en rechtsvergelijkend onderzoek. Er wordt uitgebreid stil gestaan bij de rechtsonzekerheid, inconsistenties en incoherenties die momenteel bestaan in de besproken nexus.

In het onderzoek worden concrete verbeteringen voorgesteld. Er wordt bijvoorbeeld beargumenteerd dat de discretionaire ruimte voor zelforganisatie - onder andere voor commerciële activiteiten van overheden - nader beperkt zou moeten worden, dat de exclusief-recht uitzondering afgeschaft zou moeten worden en dat er meer discussie gevoerd zou moeten worden over regulering van de ‘make-or-buy’ beslissing. Deze en andere aanbevelingen kunnen de beschreven spanningen oplossen en de nexus verbeteren voor de toekomst.  

Begindatum en -tijd
15 juni 2018 10:30
Einddatum en -tijd
15 juni 2018 12:00
Promovendus
Mr. Willem Janssen
Proefschrift
Europees aanbestedingsrecht en zelforganisatie: een nexus met spanningen & oplossingen
Promotor(es)
prof. mr. E. Manunza
Entree
Gratis toegankelijk