15 februari 2019 van 14:30 tot 15:15

Promotie: De zinkende Mekongdelta

Promovendus Philip Minderhoud concludeert in zijn proefschrift dat het onvermijdelijk is dat grote delen van de Mekongdelta onder zeeniveau zullen vallen, met alle gevolgen van dien.

De Mekongdelta, grotendeels gelegen in Vietnam in Zuidoost-Azië, is 's werelds derde grootste rivierdelta. Het gebied huisvest bijna 18 miljoen mensen en is verantwoordelijk voor 50% van de totale voedselproductie in Vietnam.

De delta wordt bedreigd door verminderde aanvoer van riviersedimenten, verzilting, kusterosie en wereldwijde zeespiegelstijging. Daarbij laten nieuwe lokale hoogtegegevens zien dat de Mekongdelta gemiddeld minder dan één meter boven lokaal zeeniveau ligt. Veel minder dan eerder werd aangenomen. Door de snelle bodemdaling zinkt het gebied met snelheden die oplopen tot meerdere centimeters per jaar. Dit maakt de Mekongdelta een zeer gevoelig gebied voor de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging.

In zijn proefschrift beschrijft Minderhoud twee mechanismen die hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor de huidige hoge bodemdalingssnelheden in de delta. Ten eerste worden ondiepe sedimenten samengedrukt door natuurlijke sedimentbelasting. Dit proces wordt versterkt door menselijke belasting en drainage. Ten tweede wordt door verstedelijking en intensivering van landbouw meer en meer grondwater onttrokken, dat zorgt voor toenemende bodemdaling.

In vergelijking met andere delta's in de wereld bevindt de Mekongdelta zich in een kritieke positie vanwege zijn geringe hoogte boven zeeniveau en de versnellende relatieve zeespiegelstijging. Minderhoud maakte projecties van toekomstige grondwateronttrekkingen voor de komende eeuw en het bijbehorende hoogteverlies door bodemdaling. De projecties laten zien dat grote delen van de delta al binnen enkele decennia onder zeeniveau kunnen verdwijnen.

Het is bijna onvermijdelijk dat grote delen van de Mekongdelta de komende eeuw onder zeeniveau zullen vallen, concludeert Minderhoud. Met verregaande gevolgen voor de miljoenen mensen die hier wonen en de voedselzekerheid in de regio. De delta maakt nog kans wanneer er op een slimme manier harde en zachte maatregelen worden getroffen tegen toenemende overstromingen en verzilting en door sedimentatie op de deltavlakte opnieuw mogelijk te maken. Het is daarnaast van uiterst belang dat het grondwaterverbruik omlaag gaat en er maatregelen komen om de aanvulling van het grondwater te stimuleren.

Begindatum en -tijd
15 februari 2019 14:30
Einddatum en -tijd
15 februari 2019 15:15
Promovendus
Philip Minderhoud
Proefschrift
The sinking mega-delta - Present and future subsidence of the Vietnamese Mekong delta
Promotor(es)
Prof. H. Middelkoop
Co-promotor(es)
Dr. E. StouthamerDr. G. Erkens