10 september 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie: De principes van goed bestuur en de ombudsman- Een vergelijkende studie naar de normatieve functies van de institutie in de moderne constitutionele staat met een focus op Peru

Academiegebouw

Alberto Castro Barriga, verdedigt zijn proefschrift getiteld 'De principes van goed bestuur en de ombudsman: een vergelijkende studie naar de normatieve functies van de institutie in de moderne constitutionele staat met een focus op Peru' op 10 september. Het hoofddoel van deze studie is te bepalen in hoeverre de ombudsmaninstelling  kan bijdragen aan verbetering van de juridische kwaliteit van de overheid door middel van de uitvoering van (indirecte) normatieve functies en de toepassing van beginselen van goed bestuur als beoordelingsnormen, waarbij tegelijkertijd de legitimiteit van de overheid en het democratisch systeem als geheel wordt verbeterd.

Vergelijkend perspectief
De studie is uitgevoerd vanuit een vergelijkend perspectief, waarbij de prestaties van de Nederlandse, Britse, Spaanse en Peruaanse ombudsmannen worden onderzocht. Ze zijn geanalyseerd met als doel te bepalen in hoeverre deze ombudsmannen, hoewel van verschillende typen en behorend tot verschillende juridische tradities, dezelfde waarden delen en vergelijkbare normatieve standaarden toepassen die terug te voeren zijn op de beginselen van goed bestuur.

Case study
De Peruaanse ombudsman is onderzocht als een case study van de veranderende rol van de instelling in nieuwe democratieën in Latijns-Amerika. Dit weerspiegelt het bredere proces van hybridisatie van de ombudsman wereldwijd en hoe de functies en beoordelingsnormen van deze instelling zijn aangepast aan de evolutie van de rechtsstaat, niet in de laatste plaats door toepassing van de beginselen van goed bestuur, die op het grondwettelijke niveau werken, als een nieuwe bron van legitimiteit.

Door zich primair te concentreren op de sturende functie met betrekking tot het bevorderen van goed bestuur in plaats van de beschermende functie van de instelling, concludeert het onderzoek dat de activiteiten van de ombudsman resulteren in een veranderd en verbeterd openbaar bestuur, die vaak ondergewaardeerd worden in de juridische literatuur. De juridische benadering van goed bestuur levert het conceptuele kader voor het evalueren van de prestaties van de instelling.

Begindatum en -tijd
10 september 2019 10:30
Einddatum en -tijd
10 september 2019 11:30
Promovendus
Alberto Castro Barriga
Proefschrift
De principes van goed bestuur en de ombudsman: Een vergelijkende studie naar de normatieve functies van de institutie in de moderne constitutionele staat met een focus op Peru
Promotor(es)
Prof. dr. G.H. Addink