24 februari 2016 van 10:30 tot 11:30

Promotie: De effecten van klimaatverandering op veenafbraak in Nederlandse veengebieden

In Nederland bestaat 8% van het landoppervlak uit veenbodem. Deze wordt vaak afgewaterd om landbouw te faciliteren. Een neveneffect hiervan is dat het organisch materiaal in de bodem afbreekt, met maaivelddaling en diverse nadelige neveneffecten als resultaat. Promovenda Karlijn Brouns deed onderzoek naar de invloed van klimaatverandering op veenafbraak.

Brakke omstandigheden

Vanuit de literatuur is bekend dat veenafbraak sneller verloopt bij hogere temperaturen. Brouns bestudeerde de effecten van zomerdroogte en verzilting. Zomerdroogte blijkt de veenafbraak te stimuleren: Brouns toonde een verhoogde afbraaksnelheid aan, niet alleen tijdens zo’n droge periode, maar ook daarna. Om verdroging tegen te gaan, laten waterschappen rivierwater de veengebieden in stromen. Tijdens droge perioden is dit water echter van slechte kwaliteit en brak. Brouns ontdekte dat veen langzamer afbreekt in brakke omstandigheden, maar dat de waterkwaliteit wel daalt door het vrijkomen van stikstofcomponenten en fosfaat uit de bodem. Het vermoeden dat de concentratie fenolen en de activiteit van het enzym fenoloxidase grote invloed zouden hebben op afbraaksnelheden kon Brouns niet bevestigen.

Waterberging en onderwaterdrainage

Aan de hand van stakeholderworkshops stelde Brouns aanbevelingen op voor het tegengaan van verdroging tijdens de zomer, bijvoorbeeld door een combinatie van waterberging en onderwaterdrainage. Een ingrijpendere suggestie is om het grondwaterpeil niet meer aan te passen aan het dalende maaiveld. Hierdoor zou maaivelddaling geleidelijk afnemen. Conventionele landbouw, zoals intensieve melkveehouderij, is dan niet meer mogelijk, maar wellicht kunnen er dan alternatieve gewassen verbouwd worden, bijvoorbeeld voor de productie van bioplastics.

Begindatum en -tijd
24 februari 2016 10:30
Einddatum en -tijd
24 februari 2016 11:30
Promovendus
Karlijn Brouns
Proefschrift
The effects of climate change on decomposition in Dutch peatlands
Promotor(es)
Prof. Dr. J.T.A. Verhoeven