Promotie: "Completed life" Older adults who have a death wish without being severely ill

Promotie van Margot Lisa Zomers

tot

Dit proefschrift gaat over ouderen die een doodswens hebben zonder dat zij ernstigziek zijn. Er zijn ouderen die tot de conclusie komen dat de kwaliteit en betekenis van hun leven zodanig is afgenomen dat zij, ondanks dat zij niet ernstig ziek zijn, geen toekomst voor zichzelf meer zien en de dood boven het leven verkiezen. Zij ontwikkelen een doodswens en soms ook een wens om hun leven te beëindigen. “Voltooid leven” is een veelgebruikte uitdrukking voor deze ervaring. 

Voor het maken van goed geïnformeerd beleid aangaande hoe op een passende manier gereageerd kan worden op de doodswens van ouderen met “voltooid leven”, was meer empirische kennis nodig. Er was onvoldoende empirische kennis over hoeveel ouderen een doodswens hebben zonder dat zij ernstig ziek zijn, wie deze ouderen zijn, wat de achtergrond van hun doodswens is, en hoe door medisch professionals wordt omgegaan met hun verzoek tot EHBZ. Dit proefschrift had tot doel deze kennislacune weg te nemen door middel van het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen: 

1. Wat is de prevalentie van ouderen met een doodswens zonder ernstig ziekzijn? 2. Hoe kunnen ouderen met een doodswens zonder ernstig ziekzijn beschreven worden in termen van kenmerken en omstandigheden? 3. Wat is de achtergrond van de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn als het gaat om de aard van de doodswens, beweegredenen en behoeften achter de doodswens, en communicatie over de doodswens? 4. Hoe worden verzoeken tot euthanasie en hulp bij zelfdoding (EHBZ) van ouderen met een doodswens zonder ernstig ziekzijn beoordeeld door het Expertisecentrum Euthanasie (EE) en getoetst door de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTEs)? 5. Op welke manieren kan passend gereageerd worden op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn in het licht van de empirische bevindingen?

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
Margot Lisa Zomers
Proefschrift
"Completed life" Older adults who have a death wish without being severely ill