tot

Promotie: Communicatie tussen jeugdzorgwerkers en jongeren met ernstige gedragsproblemen

“Jullie bekijken het maar!” is de reactie die jongeren in een orthopedagogische leefgroep roepen wanneer zij het gevoel hebben dat er niet naar hen geluisterd wordt, er geen rekening gehouden wordt met hun beleving en dat zij enkel móeten doen wat de jeugdzorgwerker wil. Wanneer dit waar is dan bestaat de kans dat zij hun behandelaren vroegtijdig de rug toekeren. 

In zijn proefschrift is Gerard Kocken nagegaan welke sociale, cognitieve en contextfactoren een rol spelen in de communicatie tussen jongeren met ernstige gedragsproblemen en een licht verstandelijke beperking en hun jeugdzorgwerkers, en of deze factoren aanknopingspunten bieden voor effectievere behandeling. 

De resultaten tonen aan dat agressie van jongeren vermindert als een jeugdzorgwerker hen positief bejegent. Behalve cognitieve kenmerken van deze jongeren spelen jeugdzorgwerkers een belangrijke rol bij de kanalisering van agressie van deze jongeren. Om beter met deze jongeren te communiceren is de training De Dialoog ontwikkeld. De training leidt tot meer subjectief ervaren competentie in de bejegening van de jongeren, maar de huidige resultaten tonen geen significante vermindering van agressie-incidenten bij de jongeren aan. Dit wordt verklaard door de grote verschillen in beloop tussen individuele cliënten. Jeugdzorgwerkers ervaren stress op de werkvloer door organisatorische/niet-pedagogische factoren. Deze stress speelt mogelijk een rol in negatieve interacties. 

Deze bevindingen onderstrepen het belang van een lagere belasting zodat jeugdzorgwerkers zich adequaat kunnen richten op individuele jongeren. De gevolgtrekking van dit onderzoek is tevens een signaal naar het management om te kijken naar oplossingen voor miscommunicatie en stress. Hiermee wordt ‘jullie bekijken het maar’, voorkomen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online (link)
Promovendus
Gerard Kocken
Proefschrift
"Bekijken jullie het maar!” Sociale, cognitieve en contextfactoren in de communicatie tussen jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun jeugdzorgwerkers in een orthopedagogisch behandelcentrum
Promotor(es)
prof. dr. B. Orobio De Castro
Co-promotor(es)
dr. M.J. Van der Molen
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository