Promotie: A multidisciplinary analysis of tax reform: from politics to human behavior

tot

Op vrijdag 24 juni 2022 om 10.15 uur zal Lucia Rossel Flores haar proefschrift A multidisciplinary analysis of tax reform: from politics to human behavior verdedigen.

In haar proefschrift analyseert Lucia Rossel Flores fiscaal beleid in vier verschillende stadia en door een multidisciplinaire lens.

De eerste fase heeft betrekking op de vraag hoe hervormingen tot stand komen: worden ze bepaald en gestimuleerd door economische krachten of eerder door electorale belangen? Lucia Rossel Flores hanteert een theoretische, politieke-economische benadering en gebruikt empirische analyses van gegevens over verkiezingen en belastinghervormingen om deze vraag te beantwoorden.

In de tweede fase analyseert zij wat er gebeurt wanneer hervormingen worden aangenomen of reeds als wet zijn doorgezet. Schrijven landen met verschillende rechtsculturen en -tradities hun wetten anders? Ze gebruikt een juridisch-empirische lens om de verschillen in de EU te analyseren met betrekking tot de wettelijke implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD), die belastingen tot een basisdelict voor het witwassen van geld wilde maken.

In het vierde hoofdstuk van haar proefschrift gaat Lucia Rossel Flores nog een stap verder door te analyseren hoe deze wetten door de verschillende landen ten uitvoer worden gebracht, en vooral hoe ze door de bevoegde overheidsinstanties worden gebruikt. Daartoe combineert zij de juridische dataset met enquête-analyse en diepte-interviews. Uit haar onderzoek blijkt dat de EU-leden de EU-regelgeving op basis van hun eigen tradities op verschillende manieren uitvoeren.

De vierde en laatste fase betreft het individu. Wat is het effect van een hervorming van de belastingwetgeving op individuele belastingbetalers of burgers? Aan de hand van een online experiment met een representatieve Britse steekproef, analyseert zij hoe een fout van de belastingdienst de naleving van de belastingwetgeving kan verminderen. Wanneer mensen door de belastingdienst oneerlijk worden behandeld, hebben ze de neiging minder belasting te betalen. Dit maakt het belang duidelijk van correct gedrag van de belastingautoriteiten om het vertrouwen van de belastingbetalers te bevorderen.

Lucia Rossel Flores is docent en als promovendus verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.).

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht (genodigden) en online
Promovendus
L.E. Rossel Flores
Proefschrift
A multidisciplinary analysis of tax reform: from politics to human behavior
Promotor(es)
Prof. dr. B. Unger
Co-promotor(es)
Dr. J. Ferwerda