tot

Oratie Eva Knies: De zon- en schaduwzijde van Strategisch Human Resource Management

Prof. dr. Eva Knies spreekt haar oratie uit bij de aanvaarding van haar ambt als hoogleraar in de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht, in het bijzonder op het gebied van ‘Strategisch Human Resource Management’. Het college van bestuur heeft haar per 1 maart 2018 op deze leerstoel benoemd. Deze leerstoel is ondergebracht bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

Eva Knies is een van de onderzoeksleiders in het USBO onderzoeksprogramma Public Matters, waar zij zich in het bijzonder met het kernthema Strategisch HRM en kwaliteit van publieke dienstverlening bezighoudt. Zij werkt met andere onderzoekers samen binnen de Future of Work hub van het strategische thema Instituties voor Open Samenlevingen en het onderzoeksfocusgebied Professional Performance van de Universiteit Utrecht. Tevens is zij coördinator van het masterprogramma Strategisch Human Resource Management.

Meer onderzoek naar HRM gericht op professionals

In haar oratie met de titel ‘De zon- en schaduwzijde van Strategisch Human Resource Management’ zal Eva Knies ingaan op de bijdrage die strategisch HRM-beleid en een effectieve implementatie daarvan door leidinggevenden kunnen leveren aan de kwaliteit van (publieke) dienstverlening en het welzijn van medewerkers. Zij betoogt dat we al veel weten over deze zogenaamde zonnige kant van strategisch HRM, maar dat er meer onderzoek nodig is naar HRM gericht op professionals, zoals artsen en leraren. In het bijzonder de wisselwerking tussen HRM en professionele sturing vraagt om verder onderzoek. Hoe kan HRM worden afgestemd op de behoeftes van professionals zodat het optimaal bijdraagt aan hun prestaties en welzijn en hun autonomie niet in de weg staat?

Onbedoelde, negatieve effecten van HRM

In het tweede deel van haar oratie zal Eva Knies een onderzoeksagenda presenteren die betrekking heeft op de schaduwzijde van strategisch HRM. Haar stelling is dat HRM niet altijd positieve effecten heeft. Teveel HRM-ondersteuning door leidinggevenden kan risico’s opleveren voor de prestaties en het welzijn van medewerkers. Meer investeren in HRM levert dan geen positieve bijdrage meer aan prestaties en welzijn, maar kan juist onbedoelde, negatieve effecten hebben. Toekomstig onderzoek moet inzicht geven in deze risico’s en de optimale ondersteuning van medewerkers.

Eva Knies zal haar oratie uitspreken op vrijdag 1 november om 16.15 uur in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht.

Interview met Eva Knies

We spraken eerder met Eva Knies over haar benoeming. Lees het interview hier.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Hoogleraar
Prof.dr. Eva Knies
Leerstoel
Strategisch Human Resource Management
Titel oratie
De zon- en schaduwzijde van Strategisch Human Resource Management