12 april 2017 van 16:15 tot 17:30

Oratie Chris Backes: Circulaire economie als ‘pathway to sustainability’

Op woensdag 12 april 2017 is prof. dr. Chris Backes voornemens om zijn ambt te aanvaarden met het houden van een oratie, getiteld: Circulaire economie als ‘pathway to sustainability’. 

Download: Law for a Circular Economy (pdf)
(Ch.W. Backes | Eleven International Publishing, 2017)

Indien wij onze manier van leven ongewijzigd zouden voortzetten en andere opkomende economieën zoals China en India zich daaraan aanpassen, hebben wij negen tot vijftien aardes nodig om in onze behoeften te voorzien. Er is geen keuze voor of tegen het doel van een ver gaande reductie van de hoeveelheid grondstoffen die wij thans verbruiken. Wij hebben slechts één aarde en moeten onze manier van productie en consumptie radicaal aanpassen en duurzaam maken. De circulaire economie is een belangrijk pad naar duurzaamheid. Om de strategieën voor een duurzaam gebruik van grondstoffen kracht bij te zetten is het onmisbaar om op EU- en nationaal niveau concrete doelen voor de midden en lange termijn vast te stellen. Nationale regeringen en de EU zouden het snel eens moeten worden over eensluidende terminologie en methodes om het verbruik van primaire grondstoffen en de effectiviteit van hun reductie strategieën te kunnen meten.

Diversiteit van juridische vragen

De omslag richting een circulaire economie werpt een veelheid van zeer verschillende rechtsvragen op. Beantwoording daarvan vereist interdisciplinaire samenwerking. De Universiteit Utrecht zou een belangrijke speler op dit onderzoeksveld moeten worden.

Kaderrichtlijn Afvalstoffen en Ecodesign-richtlijn

Backes stelt enkele wijzigingen van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen voor en een verruiming en veel intensiever gebruik van de Ecodesign-richtlijn. Ook pleit hij voor bindende doelen voor gebruik van secundaire stoffen in gebouwen op EU niveau.

Circulair aanbesteden

Nagenoeg twintig procent van de Europese goederen en diensten worden aanbesteed. Aanbesteding kan daarom een belangrijke rol spelen als motor voor de transitie naar een circulaire economie. De recente hervorming van de aanbestedingsrichtlijn betekent een belangrijke stap vooruit voor de mogelijkheden van groen aanbesteden. Om innovaties te bevorderen zouden circulaire criteria in aanbestedingsbestekken als functionele eis of prestatie-eis moeten worden vormgegeven. Het zou een belangrijk signaal zijn als de aanbestedingsrichtlijn zou voorschrijven dat autoriteiten in lidstaten gehouden zijn om met milieuaspecten, inclusief energie-efficiëntie en een spaarzaam gebruik van primaire grondstoffen rekening te houden bij alle aanbestedingen. Daarnaast zou vaststelling van specifieke, gekwantificeerde eisen voor bepaalde (groepen van) producten, werken en diensten de ontwikkeling naar een circulaire economie effectief bevorderen. Zo zou, bij wijze van voorbeeld, op grond van richtlijn 2009/33/EU kunnen worden vastgelegd hoeveel secundaire stoffen bij de productie van voertuigen moeten worden gebruikt die door publieke autoriteiten worden aangeschaft. Dat zou de mate van circulariteit van deze producten transparant maken en wezenlijk kunnen bijdragen tot introductie van meer circulaire voertuigen in de markt.

Begindatum en -tijd
12 april 2017 16:15
Einddatum en -tijd
12 april 2017 17:30
Hoogleraar
prof. dr. Chris Backes LLM
Oratie
Circulaire economie als ‘pathway to sustainability’