7 februari 2018 van 10:00 tot 17:00

Onderbouw WiskundeDag

Wiskunde voor teams

Het Freuden­thal Insti­tuut organi­seert jaar­lijks drie wiskun­dedagen waarbij leerlin­gen in teams van drie of vier perso­nen een hele dag aan een grote wiskun­dige op­dracht werken, met als eindpro­duct een mooi werk­stuk.

Bij deze activi­teiten staan vaardig­heden als pro­bleemop­lossen, modelle­ren, repre­sente­ren, redene­ren, argumen­teren en samen­werken cen­traal. Een goede onder­linge taakver­deling binnen de teams en een effec­tieve strate­gie zijn van groot belang.

Crea­tief en onder­zoekend
De opdrach­ten zijn zo vormge­geven dat ze een creatie­ve en onder­zoeken­de houding bij de leerlin­gen stimule­ren. Deze opdrach­ten zijn dan ook prima in te zetten als prakti­sche op­dracht of als wiskun­dige denkac­tivi­teit. Alle opdrach­ten zijn in het Neder­lands en Engels gesteld.

Op dit moment zijn de in­schrij­vingen geopend:

vrijdag 17 november 2017    

Wiskunde A-lympiade  

vrijdag 17 november 2017 

Wiskunde B-dag 

woensdag 7 februari 2018 

Onderbouw WiskundeDag  

 

Begindatum en -tijd
7 februari 2018 10:00
Einddatum en -tijd
7 februari 2018 17:00