29 mei 2017 van 09:30 tot 12:30

Leergang voor examencommissies: borging toetskwaliteit en eindniveau

De examencommissies zijn verantwoordelijk voor het borgen van de toetskwaliteit en het gerealiseerd eindniveau. Dit is geregeld met de wetswijziging in 2011. Maar met de invoering van deze wet is ook het toegekend belang bij visitatie vergroot. Is de kwaliteit onder de maat dan heeft de opleiding een groot probleem. De afgelopen vijf jaar is er veel werk gemaakt bij de faculteiten binnen de Universiteit Utrecht om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, vorm te geven en in te richten. Bij sommige opleidingen met meer succes dan bij andere.

INHOUD

De leergang Borging toetskwaliteit en eindniveau voor examencommissies heeft een vraaggestuurd en interactief karakter en stelt casuïstiek uit de praktijk van examencommissies centraal. Uitwisselen van ervaringen en het inhoudelijk verdiepen van kennis over toetsen en beoordelen is de kern. In de leergang gaan we dieper in op de feitelijke verantwoordelijkheden (wat wordt wettelijk gezien precies verwacht), welke informatie en achtergrondkennis op het gebeid van toetsen en beoordelen daarvoor is benodigd en hoe de opleiding de rollen en taken op een verstandige manier kan vervullen. De deelnemers kunnen ook zelf thema’s en onderwerpen inbrengen, waar we dan tijdens de verschillende bijeenkomsten op in zullen gaan.

Het perspectief is primair: Het kunnen verantwoorden van de gerealiseerde toetskwaliteit en het eindniveau bij visitatie. Deelnemers kunnen veel van elkaar leren over hoe je dat handig en verstandig kan doen. Er is voldoende gelegenheid om dilemma’s die de toezichthoudende rol met zich meebrengt in te brengen. De bijeenkomsten worden geleid door toetsexperts van het Centrum voor Onderwijs en Leren die zorgdragen voor toetsspecifieke ondersteuning.

PROGRAMMA

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

Kwaliteitsborging: plaatsbepaling examencommissies in context
Wat zijn de wettelijke eisen en hoe zorgt de examencommissie dat zij haar verantwoordelijkheid waarmaakt? Hoe positioneert de examencommissie zich in relatie met opleidingsbestuur, examinator en toetscommissie? Wat zijn de rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle bij toetsing betrokken actoren en hoe worden deze vervuld? Welke informatie heeft de examencommissie minimaal nodig om zich van haar wettelijke taak te kunnen kwijten? Welke werkwijze(n) worden gehanteerd in de zorg voor en borging van de  kwaliteit van toetsing? 

Kwaliteit van enkelvoudige toetsen
Hoe kun je de werkwijzen in toetsontwikkeling en bij kwaliteitsoptimalisaties beoordelen en vaststellen? Welke informatie heb je daarvoor nodig als examencommissie? Wat is de betekenis van kwaliteiteisen zoals transparantie, acceptatie, betrouwbaarheid en validiteit van de toets en hoe stel je die vast? Hoe om te gaan met afwijkende slaagpercentages? Welke cesuurmethoden zijn in gebruik en is geregeld of en hoe daarvan kan worden afgeweken? 

Het beoordelen van gerealiseerde bekwaamheden op (eind)niveau
Hoe stel je vast dat de gehanteerde eindwerken (zoals thesis, stageproducten, artikel, portfolio) representatief zijn voor het gerealiseerde opleidingsniveau? En hoe is de betrouwbaarheid van de beoordeling van deze complexe taken vast te stellen? Welke methoden worden gebruikt (sampling, kalibreersessies etc.) om het vertrouwen in het gerealiseerde eindniveau te rechtvaardigen? Performance assessment: hoe gebeurt dat nu en wat is te zeggen van  interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, en de inzet van toetsinstrumenten daarbij? 

Kwaliteit van toetsprogramma’s, toetsplannen en –beleid
Hoe bepaal je de kritische onderdelen van een curriculum t.b.v. toetsing en ontwikkeling naar eindniveau? Hoe beoordeel je programmatische toetsmatrices en toetsplannen? Hoe beoordeel je eindoordelen op basis van toetscombinaties? Wat zijn kenmerken van kwalitatief hoogwaardig toetsbeleid? Welke kwaliteitsaspecten zijn van belang bij ontwikkelingsgericht toetsen?

Begindatum en -tijd
29 mei 2017 09:30
Einddatum en -tijd
29 mei 2017 12:30