7 december 2018 van 14:30 tot 15:15

Promotie Eveline van der Deijl

Kwantificering van de sedimenthuishouding van de “ontpolderde” Biesbosch

Deltagebieden worden wereldwijd bedreigd door zeespiegelstijging, bodemdaling en verminderde aanvoer van riviersediment. Om te voorkomen dat delen van een delta verdrinken, wordt herstel van de toevoer van water en sediment als mogelijke maatregel gezien. Het recentelijk heropenen van delen van de Biesbosch biedt een unieke gelegenheid om de effectiviteit van dergelijke maatregelen te bepalen. Eveline van der Deijl kwantificeerde in haar onderzoek de sedimenthuishouding van de “ontpolderde” Biesbosch, met metingen en modelberekeningen van water- en sedimentstromen. 

Zand uit de rivieren komt vooral rondom nieuwe rivieropeningen in de voormalige polders terecht. Slib wordt breder over de Biesbosch verspreid, maar er is te weinig in de rivieren aanwezig om ook de gebieden die het verst van de rivieren liggen van een nieuwe bodemlaag te voorzien. Bovendien spoelt een deel van het vers neergelegde zand en slib weer weg door golfwerking of door sterke waterstroming tijdens verhoogde rivierafvoer. De hoeveelheid sediment die in de voormalige polders terechtkomt, is dan ook onvoldoende om een versnelde zeespiegelstijging te compenseren en verdrinking van de Biesbosch te voorkomen.

De balans tussen het neerleggen en het wegspoelen van sediment wordt bepaald door de hoeveelheid sediment in de rivieren en de frequentie van stormen of hoge rivierafvoeren. Dit is belangrijke informatie voor de effectiviteit van projecten in Nederland en andere deltagebieden (bijvoorbeeld de Mississippidelta of in Bangladesh) waar tijdelijke ontpolderingen en rivieraftakkingen worden geïnitieerd om het land op te hogen en zo de zeespiegelstijging en bodemdaling te compenseren.
 

Begindatum en -tijd
7 december 2018 14:30
Einddatum en -tijd
7 december 2018 15:15
Promovendus
Eveline van der Deijl
Proefschrift
Sediment dynamics of a tidal freshwater wetland system. A case study in the Biesbosch in the Rhine-Meuse delta.
Promotor(es)
Prof. dr. H. Middelkoop
Co-promotor(es)
Dr. M. van der Perk