7 april 2017 van 10:00 tot 18:00

Internationaal Researchsymposium: Evolutie, Ethiek, Ontkrachting en Morele Meningsverschillen

© iStockphoto.com/Man_Half-tube
© iStockphoto.com/Man_Half-tube

Op 7 April organiseert het door de NWO gefinancierde onderzoeksprogramma 'Evolutionary Ethics' (2014-2018) een symposium over het thema 'Evolutie, Ethiek, Ontkrachting en Morele Meningsverschillen. In welke mate zijn feiten over morele meningsverschillen relevant voor evolutie-ontkrachtende argumenten in meta-ethiek?'

EVOLUTIE EN MORALITEIT

Wij mensen zijn producten van de evolutie. Charles Darwin was ervan overtuigd dat dit diepgaande implicaties had voor het ontstaan van onze moraliteit:

"Als (…) mensen werden opgevoed onder precies dezelfde omstandigheden als korfbijen, zou er amper twijfel zijn dat onze ongetrouwde vrouwen, net als de werkbijen, het als hun heilige plicht zouden zien om hun broers te doden, en moeders zouden erop uit zijn om hun vruchtbare dochters te doden; en niemand zou ingrijpen." (Charles Darwin, The Descent of Man. London: John Murray, 1871, pagina 73)

Voor de duidelijkheid, Darwin geloofde niet dat evolutie bepaald wat voor waarden we zouden moeten hebben. Hij suggereerde in plaats daarvan dat evolutie implicaties heeft voor hoe we zouden moeten denken over wat morele waarden zijn. Aangezien veel van onze waarden evolutionair nut hebben, zoals onze normen over kinderverzorging, kunnen we zeggen dat moraliteit soortafhankelijk is. Dit staat haaks op de zogenaamde Platonistische kijk op moraliteit, waarin morele waarden objectieve feiten zijn die losstaan van onze evolutionaire geschiedenis en voor het ontdekken liggen.

Charles Darwin
Charles Darwin.

OBJECTIEVE MORELE WAARHEID

Tegenwoordig treden veel morele filosofen in Darwins voetsporen door te argumenteren dat evolutie ons vermogen om objectieve waarden te herkennen, wat wordt verdedigd door Platonisten, in twijfel trekt. Uiteraard zijn hun filosofische tegenstanders daar fel tegen en argumenteren ze dat evolutie ons onvoldoende reden geeft om te twijfelen aan onze vaardigheden om objectieve morele waarheden te ontdekken.

GOED EN FOUT IN MORELE MENINGSVERSCHILLEN

Het doel van dit symposium is om onze kennis van de implicaties van de evolutietheorie op morele epistemologie te verdiepen. Er wordt in het bijzonder gediscussieerd over de link tussen de evolutionaire uitdaging en het probleem van morele meningsverschillen. Er is gezinspeeld op die link in veel recente publicaties over het onderwerp, maar de precieze relevantie is nog niet onderzocht (zie bijvoorbeeld Bogardus 2016, Mogensen 2016, Tersman 2016). Het probleem van morele meningsverschillen is dat het soms lijkt alsof we niet kunnen beslissen wie gelijk heeft in meningsverschillen over morele overtuigingen, en velen argumenteren dat dit ons vertrouwen in de waarheid van onze morele overtuigingen zou moeten verminderen. Eén vraag die we gaan bekijken in het symposium is of en hoe het ongemak dat we voelen bij onbesliste meningsverschillen te maken heeft met de potentiële sceptische implicaties van de evolutietheorie op het ontstaan van ons morele besef.

Dit symposium wordt een uitstekende kans voor iedereen die geïnteresseerd is in de aard van moraliteit om te leren over de allernieuwste filosofieën over het kruispunt van meta-ethiek en epistemologie. Vier internationaal erkende experts geven lezingen van negentig minuten, inclusief discussies. De sprekers zijn Justin Clarke-Doane (Columbia University), Neil Sinclair (University of Nottingham), Folke Tersman (Uppsala University) en Christine Tiefensee (Frankfurt School of Finance and Management).

EVOLUTIONAIRE ETHIEK

Het onderzoeksprogramma Evolutionaire Ethiek (2014-2018) onderzoekt de filosofische implicaties van recent empirisch onderzoek naar het evolutionaire begin van menselijke moraliteit. Sinds Charles Darwin in zijn Descent of Man (1871) een evolutionaire verklaring heeft geschetst van wat hij ons 'moreel besef' noemde, zijn veel meer nieuwe inzichten vergaard op het gebied van de evolutie van menselijke moraliteit door verschillende wetenschappelijke en academische disciplines, zoals evolutionaire biologie, vergelijkende gedragsbiologie, culturele antropologie, geschiedenis en, volgens sommigen, functionele neuro-imagining studies van het nemen van morele beslissingen.

Dit interdisciplinaire onderzoeksgebied, dat zich in rap tempo ontwikkelt, roept meerdere filosofische vragen op over de implicaties van evolutionaire verklaringen voor normatieve ethiek en meta-ethiek, waar de leden van het project aandacht aan besteden in hun respectievelijke onderzoeksprogramma's. De leden van het programma zijn Prof. Herman Philipse, Prof. Johan Bolhuis, Dr. Joeri Witteveen, Dr. Julia Hermann, Dr. Wouter Kalf, Jeroen Hopster MA en Michael Klenk MA.

Begindatum en -tijd
7 april 2017 10:00
Einddatum en -tijd
7 april 2017 18:00
Entree
Symposium gratis; diner op eigen kosten