19 maart 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie van Mandy Velthuis

Effect van klimaatverandering op de rol van waterplanten en algen in de koolstofbalans

Algen en waterplanten (primaire producenten) spelen een cruciale rol in de koolstofbalans, omdat ze koolstof opnemen voor groei en zelf als voedselbron dienen voor dieren in het water. Deze thesis beschrijft de effecten van klimaatverandering (hogere CO2, temperatuur en eutrofiëring) op de rol van algen en waterplanten in de koolstofbalans. De resultaten laten zien dat de koolstof:nutrienten ratio (een inverse maat voor voedselkwaliteit) van deze primaire producenten toeneemt onder hogere CO2 condities en afneemt onder eutrofiëring. Temperatuursverhoging heeft geen eenduidig effect op de koolstof:nutrienten ratio en kan zowel toe- als afnemen. Dit effect kan verder afhankelijk zijn van voedselbeschikbaarheid. Daarnaast heeft klimaatsverandering ook indirecte effecten op de primaire producenten via waterdieren zoals zooplankton. Onder temperatuursverhoging kan zooplankton vroeger in het seizoen gaan groeien, waardoor ze eerder de algen op kunnen eten. Hierdoor is de biomassa algen lager.

Naast de effecten van klimaatsverandering op primaire producenten, beschrijft dit werk ook verschillen tussen primaire producenten in de koolstofbalans. Hierbij tonen we aan dat het uitzinken van biomassa van primaire producenten hoger kan zijn in systemen gedomineerd met waterplanten dan systemen gedomineerd door algen. Dit verschil in sedimentatie kan worden verklaard door verschillen in biomassa opbouw tussen de type systemen.

Ik concludeer uit dit werk dat klimaatverandering effect heeft op de koolstofbalans, doordat het de biomassa en koolstof:nutrienten ratio van primaire producenten verandert, alsmede de interacties met waterdieren. Daarnaast kan het type primaire producent belangrijk zijn voor de hoeveelheid koolstof die uitzinkt in een systeem.

Begindatum en -tijd
19 maart 2018 14:30
Einddatum en -tijd
19 maart 2018 15:30
Promovendus
M. (Mandy) Velthuis
Proefschrift
Elements of carbon cycling: primary producers in aquatic systems under global change
Promotor(es)
prof.dr. E. van Donk
Co-promotor(es)
dr.ir. D. B. van de Waaldr. L. Bakker