17 november 2017 van 09:00 tot 17:00

Cursus voor rechters - Het EU-Grondrechtenhandvest in de bestuursrechtpraktijk: wat moeten we ermee?

Het EU-Grondrechtenhandvest speelt een steeds grotere rol in het bestuursrecht. Veel bestuursrechters zijn hiervan wel op de hoogte, maar toepassing van het Handvest leidt soms tot vragen, bijvoorbeeld over de ambtshalve toepassing van het Handvest en over de relatie van het Handvest tot het EVRM. Ook meer specifieke vragen over de juiste toepassing van het Handvest in het Nederlandse bestuursrecht worden gesteld. Tijdens deze gratis studiedag leert u meer over die onderdelen van het Handvest die relevant zijn voor de bestuursrechtpraktijk. 

Onderdelen:

  • Studiedag: vrijdag 17 november 2017
  • E-learning module
  • Afsluitend seminar: vrijdag 20 april 2018

Inhoud

Het programma is opgebouwd aan de hand van algemene en meer specifieke juridische vragen over het Handvest die in de bestuursrechtpraktijk een belangrijke rol spelen. In het algemene deel wordt onder meer ingegaan op onderwerpen als de reikwijdte van het Handvest (artikel 51 Handvest), de relatie tussen het Handvest en het EVRM, horizontale werking van het Handvest, het verschil tussen rechten en beginselen in het Handvest, de beperkingssystematiek van Handvestrechten en het homogeniteitsvraagstuk (artikel 52 lid 3 Handvest). In het specifieke deel wordt geconcentreerd op de vraag wat het Handvest kan betekenen voor het bestuursrecht. Onderwerpen die onder meer de revue zullen passeren zijn ambtshalve toetsing van het Handvest in bestuursrechtzaken, handhavingskwesties en toepassing van het recht op een eerlijk proces (artikel 47 Handvest) en het recht op behoorlijk bestuur (41 Handvest).

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u vertrouwd met de belangrijkste algemene aspecten van het Handvest en weet u hoe en wanneer het Handvest van toepassing is;
  • heeft u door middel van praktijkgerichte vragen en bespreking van concrete casus een helikopterview ontwikkeld over de mogelijkheden voor toepassing van het Handvest in bestuursrechtzaken;
  • heeft u niet alleen kennis over de belangrijkste regels uit het Handvest voor het bestuursrecht, maar heeft u ook inzicht in het achterliggende systeem van het Handvest. Hierdoor bent u in staat ook na deze cursus ontwikkelingen op gebied van het Handvest en het bestuursrecht bij te houden en deze in context te plaatsen.

Achtergrond cursus

Deze studiedag wordt georganiseerd door het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing (Universiteit Utrecht) als onderdeel van het onderzoeksproject ‘The Charter of Fundamental Rights of the European Union in action’. Dit is een ‘DG-Justice-project’ dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie. De Europese Commissie acht het van groot belang dat juridische actoren binnen de Europese Unie vertrouwd raken met het systeem van grondrechten van de Europese Unie. Kennis over de inhoud en werking van het Handvest bij rechters is hiervoor cruciaal.

Opzet cursus

De cursus is opgedeeld in een studiedag, een e-learning module en een afsluitend seminar.

De studiedag vindt plaats op vrijdag 17 november 2017 en duurt één dag. Tijdens deze interactieve dag worden zowel inhoudelijke lectures gegeven als specifieke bestuursrechtelijke casus behandeld. Er is een mogelijkheid om vooraf casus in te sturen die tijdens de studiedag worden besproken.

De e-learning module biedt uitleg en oefenmogelijkheden met betrekking tot de juiste toepassing van het Handvest in concrete zaken. Ook voorziet deze module in de mogelijkheid om een netwerk te creëren. U kunt online in discussie gaan met collega-rechters over zaken en onderwerpen met betrekking tot het Handvest. Verder kunt u elkaar en gespecialiseerde docenten vragen voorleggen. De e-learning module wordt in maart/april 2018 online geplaatst en zal gedurende een maand in totaal een dag per week aan tijdsbesteding vragen, inclusief voorbereiding.

In het kader van dit project worden ook cursussen over het Handvest aangeboden aan advocaten (met een focus op het vreemdelingenrecht) en officieren van justitie (met een focus op het strafrecht). Tijdens het afsluitende seminar op 20 april 2018 zullen de rechters, advocaten en officieren die deze cursussen hebben gevolgd bij elkaar komen en aan de hand van concrete casusbesprekingen hun ervaringen met het Handvest delen.

Doelgroep en docenten

Doelgroep: rechters, rio’s, raio’s, raadsheren, juridisch medewerkers en secretarissen die actief zijn op het gebied van het bestuursrecht.

Docenten: prof. mr. Rob Widdershoven, hoogleraar Europees Bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht, en prof. mr. Janneke Gerards, hoogleraar Fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht.

Begindatum en -tijd
17 november 2017 09:00
Einddatum en -tijd
17 november 2017 17:00
Entree
gratis