Conferentie: Corporate Accountability and Liability for Risks to the Living Environment

Van tot

Op 3 en 4 oktober 2024, organiseert het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law een internationale conferentie over ‘Corporate accountability and liability for risks to the living environment’. De conferentie staat in het teken van de interactie tussen verschillende rechtsgebieden die de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bedrijven voor vervuiling van de leefomgeving bepalen. Denk aan het (Europees en internationaal) milieurecht, ondernemingsrecht, contractenrecht, internationaal recht, civiele aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht.

De conferentie is onderdeel van een onderzoeksproject dat wordt geleid door prof. Elbert de Jong, prof. Michael Faure en prof. Josephine van Zeben. Zie hieronder voor het thema en programma van de conferentie. Voor registratie en meer informatie zie deze link. De beschikbare plekken zijn gelimiteerd.

Thema: Pathways to corporate accountability and liability for environmental risks

Bedrijfsmatige activiteiten kunnen ernstige gevolgen hebben voor het milieu en de volksgezondheid. Denk aan de uitstoot van gevaarlijke stoffen zoals PFAS. In Nederland kun je denken aan de gevolgen van emissies door Chemours en Tata Steel. Vergelijkbare voorbeelden zijn te vinden in andere Europese landen en de Verenigde Staten. Bedrijfsmatige activiteiten worden gereguleerd door een transnationaal juridische kader dat onder andere bestaat uit (Europees en internationaal) milieurecht, vennootschapsrecht, contractenrecht, soft law, aansprakelijkheidsrecht, internationaal recht en strafrecht. Deze systemen bieden verschillende routes om bedrijven, en soms zelfs hun bestuurders, verantwoordelijk te stellen voor risico’s die zij creëren voor de leefomgeving.

Een klassiek idee is dat top down command and control overheidsregulering van risico’s de hoofdrol speelt bij het reguleren van gezondheids- en milieurisico's. In een ideale wereld is er een duidelijk en adequaat normenkader voor de verantwoordelijkheid van bedrijven voor risico's voor de leefomgeving en vindt handhaving van die normen ook plaats. Om verschillende redenen kan overheidsregulering echter tekortschieten bij het reguleren van bedrijfsactiviteiten die gezondheids- en milieurisico's met zich meebrengen. Er kan sprake zijn van complexiteit en onzekerheid over de risico's, informatieasymmetrie tussen bedrijven, de normsteller en/of de risicogroepen, de regelgeving kan verouderd zijn, economische (en andere maatschappelijke) belangen die gediend worden door de vervuilende activiteiten kunnen een belemmering vormen voor (meer) adequate en strenge regelgeving, en er kan een tekort zijn aan (financiële) middelen om handhavend op te treden door de autoriteiten.

Gegeven deze tekortkomingen wordt in toenemende mate gekeken naar de autonome verantwoordelijkheid van bedrijven bij het aanpakken van risico's voor de leefomgeving, evenals naar mechanismen om bedrijven aan te spreken op deze verantwoordelijkheden. Er bestaan verschillende verantwoordingsmechanismen: bedrijfsactiviteiten vallen onder een transnationaal wettelijk kader dat onder andere bestaat uit (Europees en internationaal) milieurecht, vennootschapsrecht, contractenrecht, soft law, aansprakelijkheidsrecht, internationaal recht en strafrecht. Al deze rechtsgebieden gaan op verschillende manieren om met de hierboven geschetste uitdagingen en hebben hun sterke en zwakke punten in het reguleren van risico's voor de leefomgeving. Het erkennen van deze sterke en zwakke punten en het op elkaar afstemmen van deze verantwoordingsmechanismen kan, althans in theorie, leiden tot een betere bescherming van het milieu en de volksgezondheid.

Sprekers en (voorlopig) programma

Donderdag 3 oktober 2024, 09:30 – 18:00 (Locatie: Quinton House, Utrecht)

 • Opening (prof. Michael Faure)
 • Corporate Environmental Accountability: Concepts and Discourses, (Daniel Bertram, EUI, Florence)
 • Theories on risk regulation and risk governance of corporate behavior (prof. Arden Rowel, Illinois College of Law & prof. Josephine van Zeben, EUI, Florence)
 • Even Angels Make Mistakes: Social Choice Theory, Computational Complexity, and defective Corporate Decision-Making vis-à-vis Corporate Environmental Liability (prof. Roy Partain, University Aberdeen)
 • Corporate Control of Information on Risks to the Living Environment (prof. Elbert de Jong, Utrecht University, UCALL & prof. Wendy Wagner, University of Texas School of Law)
 • Corporate environmental liability in the context of Environmental Liability Directive (ELD) and the CSDDD, (dr. Kleoniki Pouikli, Utrecht University)
 • Criminological perspectives on corporate environmental pollution (prof. Lieselot Bisschop & prof. Karin van Wingerde, Erasmus University Rotterdam)
 • Corporate criminal liability for environmental hazards (Eva Floris, prof. Francois Kristen, dr. Anne-Jetske Schaap, Utrecht University, UCALL)
 • Environmental Liability of Directors – looking beyond the fiduciary duty (dr. Tim Bleeker, VU Amsterdam)
 • Business and human rights approach to environmental pollution (dr. Anne Lafarre & dr. Bas Rombouts, Tilburg University)
 • The Elephant in the Room: Contract, tort and company law dimensions of supply chain liability as fragments of the reimagination of companies’ legal personhood (prof. Chantal Mak, University of Amsterdam)
 • General session

Vrijdag 4 oktober 2024, 09:00 – 13:00 (Locatie: Johanna Hudiggebouw, Utrecht)

 • Public interest litigation for the environment (prof. Luc Lavrysen, Ghent University, President of the Belgian Constitutional Court)
 • Administrative Enforcement of Corporate Duties of Care in Environmental Law (prof. Kars de Graaf & dr. Lolke Braaksma, University of Groningen)
 • The evolution of corporate accountability standards at the crossroads of international biodiversity law and human rights: progress and prospects , including for the ocean-climate nexus, (prof. Elisa Morgera, University of Strathclyde, Glasgow)
 • International law and corporate actors’ responsibilities for protecting the living environment’ (dr. Anneloes Kuiper, Utrecht University, UCALL)
 • General closing session.

Registratie

Voor registratie en meer informatie, zie deze link.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Quinton House, Nieuwe Gracht 60 (donderdag) en Johanna Hudiggebouw, Kromme Nieuwe Gracht 47e (vrijdag), Utrecht
Aanmelden

Ga voor registratie en meer informatie naar het online registratieformulier