Herontwikkeling Willem C. Van Unnikgebouw stap dichterbij

Het Willem C. Van Unnikgebouw wordt herontwikkeld tot een centraal gelegen gebouw met grote betekenis voor de levendige campus Utrecht Science Park (USP). Het College van Bestuur heeft 21 juni 2022 groen licht gegeven voor het verder uitwerken van de plannen. Het Van Unnikgebouw, dat nu nog leegstaat, wordt helemaal vernieuwd tot een duurzaam onderwijs-, onderzoek- en kantoorgebouw van de universiteit. De vernieuwing van het Van Unnikgebouw is onderdeel van de bredere huisvestingsopgave van de UU voor het centrumgebied van het USP. Daarvoor wordt de komende periode gewerkt aan een gebiedsplan.

Wat is het centrumgebied USP precies?

Het centrumgebied van het Utrecht Science Park omvat grofweg de rechthoek Leuvenlaan, Universiteitsweg, Cambridgelaan en Sorbonnelaan. Door het midden loopt de Heidelberglaan als belangrijke ader. De gebiedseigenaren Universiteit Utrecht en gemeente Utrecht streven naar een dynamisch en levendig USP met het centrumgebied als hart van de campus. In de stedenbouwkundige visie ‘Utrecht Science Park Centrum en Oost’ is deze ambitie uitgewerkt voor het centrumgebied.

Huisvestingsopgave centrumgebied USP

Om te komen tot een toekomstbestendige en betaalbare vastgoedportefeuille zijn de gebouwen van de UU in het centrumgebied tegen het licht gehouden. De bibliotheek, het Hugo R. Kruytgebouw, het Willem C. van Unnikgebouw en uiteraard ook het Educatorium en Marinus Ruppertgebouw zijn door de universiteit bestempeld als strategisch belangrijke gebouwen. Het Martinus J. Langeveldgebouw, het Sjoerd Groenmangebouw en het Bestuursgebouw lopen tegen het einde van hun technische levensduur en hebben eigenschappen die ze voor de toekomst slecht bruikbaar maken. De UU zal deze gebouwen daarom op termijn verlaten. Ook het gebruik van het onderwijsgebouw Bolognalaan 101 is voor de UU van tijdelijke aard. Met deze uitkomsten wordt de komende maanden verder gewerkt aan een gebiedsplan. Onderdeel hiervan is de uitwerking van de vraag: wat komt straks waar in het centrumgebied? Vanuit het perspectief van het hele centrumgebied wordt deze vraag beantwoord. Het Van Unnikgebouw speelt daar een centrale rol in, met als beoogde eerste gebruikers (delen van) de Faculteit Sociale Wetenschappen en (delen van) de Universitaire Bestuursdienst.

Van Unnikgebouw ligt op een markante locatie

Uit alle onderzoeken blijkt dat het Van Unnikgebouw van grote strategische waarde is; het ligt op een unieke locatie in het hart van de campus, een markante plek die de universiteit veel mogelijkheden biedt. Dit zijn belangrijke redenen voor herontwikkeling van het Van Unnikgebouw voor het primaire proces van de UU. Er komt dan ook ruimte voor onderwijs, onderzoek, kantoor en functies die bijdragen aan de campusambities zoals levendig centrum, ontmoeten en kennisuitwisseling.

Levendig centrumgebied

De herontwikkeling van het gebouw biedt de UU nog meer kansen. Zo zal de herontwikkeling inspelen op de mogelijkheid om een grote bijdrage te leveren aan de universitaire duurzaamheidsambities en om de levendigheid in het centrumgebied te vergroten. De ‘plint’ van het gebouw – de begane grond en eerste verdieping – speelt daarbij een belangrijke rol. De manier waarop de ‘plint’ ingericht wordt, heeft veel effect op de levendigheid rondom het gebouw. Dat geldt ook voor de ‘plinten’ van de gebouwen in de directe omgeving. Het gebiedsplan omvat daarom ook een totaalvoorstel voor al deze ‘plinten’. Naar verwachting is dat het gebiedsplan eind dit jaar af is. Het zal een mix worden van horeca en winkels, zoals een supermarkt, UU-functies zoals studieplekken en mogelijk cultureel aanbod. Een mix die bovendien balans brengt in rust en reuring. Hiervoor gaan we in gesprek met de verschillende betrokken partijen.

Stappen in de herontwikkeling Van Unnikgebouw

Een eerste principebesluit tot herontwikkeling van het Van Unnikgebouw heeft het CvB genomen in juni 2019. Sindsdien is er veel gebeurd: de laagbouwen aan de oostzijde van het gebouw zijn gedemonteerd tot op de begane grond vloer, de kelders zijn herbruikbaar. Alle loopbruggen die het Van Unnikgebouw verbond met omliggende gebouwen zijn verwijderd, met de bibliotheek, het Educatorium en het Marinus Ruppertgebouw. Het gebouw is technisch helemaal losgekoppeld van omliggende gebouwen en de installaties zijn buiten gebruik gesteld. Voor de binnenkant zijn de asbestsanering en sloopwerken in voorbereiding. Start uitvoering hiervan wordt verwacht rond de jaarwisseling.

Vijf gouden regels

Vanuit de strategische waarde van het gebouw, de locatie en de ambities van de UU zijn door het CvB vijf gouden regels vastgesteld voor de herontwikkeling van het Van Unnikgebouw die gedurende het gehele proces richtinggevend zullen zijn.

Vijf gouden regels voor de herontwikkeling Van Unnikgebouw

Vragen en contact

Heb je een vraag of wil je meer informatie over dit project?

Meer informatie over het Van Unnikgebouw
Mail naar het projectteam