Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Sociale Wetenschappen

Faculteitsraad Sociale Wetenschappen


Huidige faculteitsraad, geïnstalleerd op 20 september 2013

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen. De raad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit.

Onderwerpen vergaderingen
Op de agenda van de raad staan jaarlijks terugkerende zaken als de facultaire begroting en de vaststelling van de onderwijs- en examenregelingen. Tevens wordt gesproken over uiteenlopende actuele kwesties die zich in de loop van het jaar voordoen..
De vergaderingen van de faculteitsraad zijn openbaar.

Bevoegdheden
De raad heeft adviesrecht en instemmingsrecht. De bevoegdheden en werkwijze van de raad zijn vastgelegd in het faculteitsreglement en het reglement van orde, die gebaseerd zijn op de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Omvang en geledingen
De faculteitsraad bestaat uit veertien leden, zeven studentleden en zeven personeelsleden. De omvang is in de wet geregeld en hangt af van de omvang van de faculteit.
De raad kent twee geledingen: een personeelsgeleding en een studentengeleding. Deze geledingen vergaderen ook afzonderlijk met de decaan over zaken waar de betreffende geleding speciale bevoegdheden heeft.

Bevoegdheden personeels- en studentengeledingen
De leden van de personeelsgeleding hebben medezeggenschap over zaken als arbeidsvoorwaarden, algemeen personeels-beleid, organisatorische kwesties binnen de faculteit en arbeidsvoorwaarden op facultair niveau. 
De leden van de studentgeleding hebben medezeggenschap over studentenbeleid en vergoedingen voor studenten.

Voorzitter
De raad kan uit haar midden een voorzitter kiezen, maar kan ook kiezen voor een onafhankelijk voorzitter. De faculteitsraad van de faculteit Sociale Wetenschappen benoemt een onafhankelijke voorzitter. Deze voorzitter kan worden herbenoemd.

Verkiezingen
Jaarlijks vinden er in het voorjaar verkiezingen plaats. Alle medewerkers kunnen zich verkiesbaar stellen en beschikken ook allen over kiesrecht. De verantwoordelijkheid voor de verkiezingen van studenten ligt bij de Inspraak en eventuele andere studentengroeperingen.